PROCEDURA din 13 mai 2011 privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării

CAPITOLUL I: Scop

Art. 1

Prezenta procedură stabileşte metodologia de evaluare a laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii, denumite în continuare laboratoare, în vederea autorizării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi ale Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808/2005.

Art. 2

(1)Aplicarea prezentei proceduri are drept scop realizarea, în mod unitar, a activităţii de autorizare a laboratoarelor.

(2)Procedura defineşte cerinţele în baza cărora se evaluează laboratoarele în vederea autorizării, respectiv:

a)cerinţele privind competenţa tehnică a laboratoarelor în efectuarea analizelor şi încercărilor în activitatea de construcţii, în conformitate cu prevederile legale;

b)nivelul de instruire, formarea profesională şi experienţa în activitatea de laborator necesare pentru exercitarea funcţiei de sef laborator în construcţii;

c)nivelurile de instruire, formarea profesională şi experienţa în activitatea de laborator necesare pentru personalul care execută încercări nedistructive, denumit în prezenta procedură specialist încercări nedistructive.

CAPITOLUL II: Domeniul de aplicare

Art. 3

Prevederile prezentei proceduri se aplică în vederea autorizării şi supravegherii laboratoarelor care execută analize şi încercări privind controlul calităţii pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii şi a laboratoarelor care execută analize şi încercări în vederea constatării stării tehnice a construcţiilor existente, necesare în cadrul activităţilor de expertizare tehnică a construcţiilor şi de urmărire a comportării în exploatare a acestora.

Art. 4

Sunt exceptate de la prevederile prezentei proceduri laboratoarele de încercări reglementate potrivit Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/1993 şi potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL III: Cadrul legal

Art. 5

Procedura are la bază următoarele acte normative:

a)Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;

b)Hotărârea Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - ISC;

c)Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Construcţii - ISC din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, aprobată prin Legea nr. 204/2010;

d)Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare;

e)Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010;

f)Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808/2005;

g)Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări - SR EN ISO CEI 17025:2005 şi SR EN ISO CEI 17025:2005/AC:2007.

CAPITOLUL IV: Termeni utilizaţi

Art. 6

(1)În sensul prezentei proceduri, termenii/sintagmele utilizate au următoarele semnificaţii:

a)autorizare - componenta sistemului calităţii în construcţii instituită prin Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, prin care sunt recunoscute oficial competenţa tehnică a laboratoarelor de a efectua analize şi încercări specifice activităţii de construcţii şi competenţa legală de a emite, în condiţiile legii, documente pentru atestarea calităţii lucrărilor de construcţii;

b)autorizaţie - certificat de autorizare emis de Inspectoratul de Stat în Construcţii - ISC care atestă autorizarea unui laborator de a efectua analize şi încercări specifice activităţii de construcţii şi competenţa legală de a emite, în condiţiile legii, documente pentru atestarea calităţii lucrărilor de construcţii;

c)laborator de analize şi încercări în activitatea de construcţii - laborator care execută analize şi încercări privind controlul calităţii pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii sau în vederea constatării stării tehnice a construcţiilor sau elementelor de construcţii existente, necesare în cadrul activităţilor de expertizare tehnică a construcţiilor şi de urmărire a comportării în timp a acestora, denumit în continuare laborator,

d)şef laborator în construcţii - persoana cu pregătire şi experienţă tehnică de specialitate, numită prin decizie a conducătorului unităţii deţinătoare a laboratorului, cu responsabilităţi privind funcţionarea acestuia în conformitate cu reglementările tehnice şi legislaţia în vigoare;

e)specialist încercări nedistructive - persoana cu pregătire şi experienţă tehnică de specialitate, cu competenţe privind efectuarea încercărilor nedistructive pe elemente şi structuri de beton sau metal şi competenţe privind semnarea raportului de încercări;

f)laborator gradul I - laborator de terţă parte, funcţionând ca o entitate juridică independentă organizatoric faţă de operatorul economic care execută lucrări de construcţii, imparţială şi nesupusă niciunei presiuni în măsură să poată influenţa rezultatele încercărilor - de natură comercială, financiară ori de altă natură - care efectuează încercări şi emite rapoarte de încercări, în conformitate cu profilurile autorizate, pentru alte organizaţii, pe bază contractuală;

g)laborator gradul II - laborator de secundă parte, imparţial şi nesupus niciunei presiuni în măsură să poată influenţa rezultatele încercărilor - de natură comercială, financiară ori de altă natură - care efectuează încercări şi emite rapoarte de încercări, în conformitate cu profilurile autorizate, atât pentru operatorul economic de care aparţine, cât şi pe bază contractuală pentru alte organizaţii;

h)laborator gradul III - laborator de primă parte, care efectuează încercări şi emite rapoarte de încercări conform profilurilor şi încercărilor autorizate, pentru operatorul economic de care aparţine;

i)evaluator - inspector de specialitate din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., membru al comisiei de autorizare, desemnat să efectueze evaluarea laboratorului;

j)punct de contact unic electronic - sistem informatic de utilitate publică, parte integrantă a Sistemului e-guvernare din Sistemul Electronic Naţional, a cărui realizare, operaţionalizare şi administrare este în responsabilitatea Centrului Naţional "România Digitală", aflat în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale;

k)Registrul laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii, autorizate - document cu caracter public pentru evidenţa laboratoarelor autorizate, gestionat de către ISC şi publicat pe pagina de internet a acestuia, respectiv www.isc-web.ro.

(2)În tot cuprinsul prezentei proceduri se utilizează următoarele abrevieri:

ISC - Inspectoratul de Stat în Construcţii;

IJC - inspectoratul judeţean în construcţii;

ICB - Inspectoratul în Construcţii Bucureşti;

PCU - punct de contact unic.

CAPITOLUL V: Cerinţele de autorizare

Art. 7

Laboratoarele se autorizează de către ISC pentru profilurile şi încercările solicitate, numai dacă îndeplinesc cerinţele de autorizare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 8

(1)Laboratoarele de gradul I şi II pot desfăşura activităţi şi în afara sediului, prin laboratoare mobile, de şantier, create pentru un contract/proiect şi pentru care îşi asumă întreaga responsabilitate.

(2)Echipamentul şi personalul care deservesc laboratorul mobil sunt ale laboratorului titular.

(3)Laboratorul titular are obligaţia de a anunţa despre deschiderea unui laborator mobil inspectoratul în construcţii în jurisdicţia căruia se va amplasa acesta.

(4)Anunţul va fi însoţit de fişa de identificare a laboratorului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, şi lista de profile şi încercări, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(5)În urma anunţului, un evaluator din cadrul IJC/ICB va evalua laboratorul, va încheia un proces-verbal de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, fără însă a fi necesară autorizarea lui.

(6)Rezultatul evaluării va fi comunicat laboratorului titular.

(7)O copie a procesului-verbal de evaluare a laboratorului mobil se va arhiva de către evaluator, la dosarul laboratorului titular.

Art. 9

O persoană poate îndeplini funcţia de şef laborator în construcţii dacă îndeplineşte cerinţele de studii, specializare şi experienţă în activitatea de laborator prevăzute în anexa nr. 5 şi dacă este angajat cu contract individual de muncă.

Art. 10

Specialiştii în încercări nedistructive trebuie îndeplinească cerinţele de studii, specializare şi experienţă în activitatea de laborator prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 11

Personalul laboratorului trebuie deţină cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa necesare desfăşurării corecte a activităţilor de laborator, cerinţe ce trebuie să fie evaluate ţinându-se cont de domeniul de activitate al laboratorului.

CAPITOLUL VI: Procedura de autorizare

Art. 12

Autorizarea laboratoarelor se face de către ISC, prin comisiile de autorizare constituite la nivelul IJC/ICB.

Art. 13

Comisiile de autorizare a laboratoarelor se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de autorizare, aprobat prin decizie a secretarului general al ISC.

CAPITOLUL VII: Etapele de desfăşurare a procesului de autorizare

Art. 14

(1)Procesul de autorizare se declanşează prin depunerea de către persoana juridică solicitantă, la secretariatul IJC/ICB în jurisdicţia căruia se situează sediul laboratorului, a dosarului de autorizare, care trebuie conţină:

a)fişa de identificare a laboratorului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;

b)lista cu profilurile şi încercările pentru care se solicită autorizarea, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3;

c)copia certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului - O.N.R.C.;

d)cererea de autorizare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6;

e)chestionarul de informare şi autoevaluare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7;

f)decizia de numire a şefului de laborator şi, acolo unde este cazul, a specialistului în încercări nedistructive.

(2)Nomenclatorul profilurilor de încercări este prevăzut în anexa nr. 8.

(3)Documentele menţionate la alin. (1) pot fi transmise şi prin intermediul punctului de contact unic, denumit în continuare PCU, imediat ce va deveni funcţional.

Art. 15

(1)Dosarul prevăzut la art. 14 alin. (1) se analizează, din punctul de vedere al conformităţii cu cerinţele prezentei proceduri, de către secretarul desemnat în comisia de autorizare constituită la nivelul IJC/ICB, care verifică dacă:

a)există lista profilurilor şi încercărilor pentru care se solicită autorizarea;

b)conţine informaţiile preliminare furnizate de laboratorul solicitant prin chestionarul de informare şi autoevaluare;

c)conţine toate documentele solicitate.

(2)În cazul în care dosarul de autorizare nu conţine toate documentele şi informaţiile solicitate în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, comisia de autorizare informează în scris laboratorul solicitant, în termen de 5 zile de la depunerea acestuia, restituindu-se în acelaşi timp şi dosarul în vederea completării.

Art. 16

(1)În situaţia în care după analizarea dosarului depus în vederea obţinerii autorizării laboratorului se constată că acesta conţine toate documentele şi informaţiile prevăzute în mod expres de prezenta procedură, dosarul se transmite comisiei de autorizare.

(2)În termen de 5 zile de la primirea dosarului, comisia de autorizare comunică solicitantului data la care va avea loc evaluarea la faţa locului a laboratorului.

(3)Data evaluării la faţa locului se stabileşte în cel mult 30 de zile de la data acceptării dosarului şi înregistrării acestuia în evidenţa comisiei de autorizare.

(4)Din motive obiective, laboratorul poate solicita comisiei de autorizare modificarea datei de evaluare.

(5)Cu ocazia evaluării laboratorului la faţa locului se evaluează şi cunoştinţele profesionale în domeniu ale şefului de laborator în construcţii şi/sau ale specialistului în încercări nedistructive.

(6)Evaluarea cunoştinţelor profesionale ale şefului de laborator în construcţii se va face pe baza unui chestionar scris, care va cuprinde 20 de întrebări de tip grilă, din domeniul de încercări specific laboratorului, al standardelor SR EN ISO CEI 17025:2005 şi SR EN ISO CEI 17025:2005/AC:2007 şi al legislaţiei în vigoare în domeniu.

(7)Evaluarea cunoştinţelor profesionale ale specialistului în încercări nedistructive se va face pe baza unui chestionar scris, care va cuprinde 10 întrebări de tip grilă, din domeniul de încercări nedistructive betoane/metal şi al legislaţiei în vigoare în domeniu.

(8)Rezultatele evaluării şefului de laborator şi/sau a specialistului în încercări nedistructive se consemnează într-o fişă de evaluare, anexă la procesul-verbal de evaluare a laboratorului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9. În cazul în care punctajul realizat în urma completării chestionarului este sub 80%, acesta se consemnează drept neconformitate, urmând ca la un termen stabilit de comun acord cu conducerea laboratorului să se organizeze o nouă reevaluare a cunoştinţelor şefului de laborator şi/sau a specialistului în încercări nedistructive. În cazul în care punctajul realizat în urma completării chestionarului la reevaluarea cunoştinţelor şefului de laborator şi/sau a specialistului în încercări nedistructive este tot sub 80%, comisia judeţeană de autorizare a laboratoarelor va notifica societatea de care aparţine laboratorul în vederea înlocuirii şefului de laborator.

(9)După efectuarea evaluării laboratorului la faţa locului, evaluatorii întocmesc un proces-verbal de evaluare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, iar în cazul în care se constată neconformităţi, se stabilesc măsuri de remediere a acestora. Termenele de soluţionare a acestor măsuri se stabilesc de comun acord cu conducerea laboratorului şi se consemnează în procesul-verbal.

(10)Evaluarea laboratorului se consideră încheiată în momentul confirmării de către evaluatori a remedierii tuturor neconformităţilor constatate.

(11)Comisia de autorizare analizează dacă sunt îndeplinite criteriile de autorizare de către laboratorul solicitant şi întocmeşte un raport de evaluare în care se consemnează concluziile evaluării, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10.

(12)ISC eliberează autorizaţia, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11, în cel mult 15 zile de la data înregistrării raportului de evaluare, pe baza următoarelor documente transmise de secretarul comisiei de autorizare constituite la nivelul IJC/ICB:

a)fişa de identificare a laboratorului care solicită autorizarea;

b)cererea de autorizare a laboratorului solicitant;

c)lista cu profilurile şi încercările pentru care se solicită autorizarea;

d)procesul-verbal/procesele-verbale de evaluare a laboratorului solicitant, întocmit/întocmite de evaluatori;

e)raportul de evaluare întocmit de comisia de autorizare;

f)dovada achitării cheltuielilor de autorizare.

Art. 17

Autorizaţia emisă de către ISC are termen de valabilitate nelimitat, titularul autorizaţiei având obligaţia solicite, o dată la 4 ani, reînnoirea acesteia în vederea verificării condiţiei îndeplinirii continue a cerinţelor de autorizare.

Art. 18

Laboratoarele autorizate în condiţiile prezentei proceduri se înscriu în Registrul laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii autorizate, constituit şi gestionat de ISC.

Art. 19

În situaţia în care nu se îndeplinesc cerinţele de autorizare a laboratorului solicitant, comisia de autorizare a IJC/ICB îi comunică acestuia, printr-o notă scrisă, decizia de respingere a cererii de autorizare, care poate fi contestată în termen de 15 zile de la data comunicării.

Art. 20

(1)Contestaţiile formulate de către persoanele juridice solicitante cărora li s-a respins cererea de autorizare se primesc la secretariatul IJC/ICB în jurisdicţia căruia se situează sediul laboratorului şi sunt reanalizate de comisia de autorizare a IJC/ICB împreună cu toate documentele depuse la dosar, care va dispune, după caz, admiterea/respingerea contestaţiei.

(2)În cazul în care soluţia comisiei de autorizare este tot de respingere a autorizării, laboratorul solicitant poate formula o nouă cerere de iniţiere a procedurii de autorizare în momentul în care consideră că sunt îndeplinite condiţiile de autorizare.

Art. 21

În situaţia în care se solicită modificarea gradului laboratorului, se iniţiază procedura de autorizare corespunzătoare gradului solicitat.

CAPITOLUL VIII: Inspecţii de supraveghere

Art. 22

(1)Autorizaţiile laboratoarelor se supun, pe toată durata de valabilitate, condiţiei îndeplinirii continue a cerinţelor de autorizare.

(2)Pe durata valabilităţii autorizaţiei laboratoarelor, IJC/ICB efectuează inspecţii de supraveghere programate la laboratoarele din jurisdicţia acestora, pentru a verifica menţinerea condiţiilor avute în vedere la autorizare la laboratoarele din jurisdicţia acestora.

(3)Inspecţiile prevăzute la alin. (2) se efectuează cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar, respectiv în cazul unor modificări ale condiţiilor avute în vederea autorizării, a unor reclamaţii documentate, ca urmare a concluziilor inspecţiei anterioare şi alte situaţii prin care se constată abateri de la condiţiile iniţiale de autorizare.

(4)Echipa de inspecţie poate fi formată din aceiaşi evaluatori care au realizat evaluarea laboratorului şi are ca sarcini principale:

a)verificarea laboratorului privind menţinerea standardelor de performanţă declarate şi verificate la autorizarea iniţială;

b)efectuarea de inspecţii şi evaluări suplimentare ca urmare a unor reclamaţii dovedite;

c)întocmirea unui proces-verbal de evaluare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, în care se consemnează dacă sunt menţinute criteriile de autorizare, stadiul rezolvării măsurilor de remediere dispuse la supravegherea anterioară, neconformităţile depistate în cursul supravegherii, alte măsuri de remediere, precum şi alte informaţii necesare;

d)arhivarea proceselor-verbale de inspecţii programate şi orice alte documente referitoare la activitatea laboratorului împreună cu dosarul de autorizare a laboratorului în cadrul IJC/ICB.

(5)Inspecţia de supraveghere se finalizează prin întocmirea procesului-verbal prevăzut la alin. (4) lit. c), în care sunt consemnate rezultatele verificărilor efectuate asupra performanţelor laboratorului, şi propune, după caz, menţinerea, suspendarea sau retragerea autorizaţiei.

(6)Comisia de autorizare analizează activitatea laboratoarelor pe baza proceselor-verbale de evaluare, a sesizărilor şi reclamaţiilor şi a altor informaţii relevante şi stabileşte concluziile cu privire la menţinerea sau, după caz, suspendarea ori retragerea autorizaţiei.

CAPITOLUL IX: Extinderea profilurilor şi încercărilor autorizate

Art. 23

(1)În cazul în care laboratorul autorizat solicită extinderea profilurilor şi încercărilor autorizate, se vor parcurge aceleaşi etape ca şi la procesul de autorizare, inclusiv evaluarea cunoştinţelor profesionale, în profilurile în care se solicită extinderea, ale şefului de laborator/specialistului în încercări nedistructive, potrivit prevederilor art. 16 alin. (6)-(8).

(2)În situaţia prevăzută la alin. (1), ISC, în termen de 15 zile de la finalizarea evaluării, va completa anexa la autorizaţia în vigoare cu toate profilurile şi încercările pentru care se solicită extinderea autorizării, pe baza următoarelor documente transmise de secretarul comisiei de autorizare a IJC/ICB:

a)fişa de identificare a laboratorului care solicită extinderea profilurilor şi încercărilor autorizate;

b)cererea laboratorului solicitant de extindere a profilurilor şi încercărilor;

c)lista cu profilurile şi încercările pentru care se solicită extinderea;

d)procesul-verbal/procesele-verbale de evaluare a laboratorului solicitant întocmit/întocmite de evaluatori;

e)raportul de evaluare întocmit de comisia de autorizare;

f)dovada achitării cheltuielilor de autorizare.

CAPITOLUL X: Modificări survenite pe perioada de valabilitate a autorizaţiei

Art. 24

În cazul în care laboratorul autorizat solicită modificarea autorizaţiei ca urmare a schimbărilor survenite în structura sa din punct de vedere juridic, fără să intervină modificări ale celorlalte condiţii de autorizare, respectiv organizare şi funcţionare, echipamente şi personal, se va proceda astfel:

a)laboratorul autorizat va notifica IJC/ICB în jurisdicţia căruia se situează sediul laboratorului despre modificările survenite şi va depune un dosar cu acelaşi conţinut ca acela prevăzut la art. 14 alin. (1);

b)evaluatorii desemnaţi vor efectua o evaluare în teren, finalizată printr-un proces-verbal de evaluare, în care vor fi consemnate modificările survenite;

c)în baza procesului-verbal de evaluare, comisia de autorizare a IJC/ICB va întocmi un raport de evaluare, care va fi transmis la ISC;

d)ISC va elibera o nouă autorizaţie în termen de 15 zile de la data înregistrării raportului de evaluare.

Art. 25

În cazul în care pe parcursul duratei de valabilitate a autorizaţiei laboratorului se schimbă şeful de laborator în construcţii, se va proceda astfel:

a)laboratorul autorizat va depune o cerere la IJC/ICB în jurisdicţia căruia se situează sediul laboratorului, prin care solicită evaluarea noului şef de laborator;

b)în anexă la cererea depusă se vor ataşa, în copie:

(i)decizia de numire a noului şef de laborator;

(ii)documente care atestă îndeplinirea cerinţelor de studii şi experienţă profesională prevăzute în anexa nr. 5;

c)evaluatorul desemnat va evalua noul şef de laborator în construcţii, în termen de 30 de zile de la primirea cererii, în condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (6) şi (8).

CAPITOLUL XI: Reînnoirea autorizaţiilor laboratoarelor

Art. 26

(1)Reînnoirea autorizaţiei se face gratuit, la cererea laboratorului, o dată la 4 ani de la emiterea acesteia, fără cheltuieli, prin vizarea acesteia de către ISC.

(2)În vederea reînnoirii autorizaţiei, laboratorul solicitant depune la secretariatul IJC/ICB în jurisdicţia căruia îşi desfăşoară activitatea sau electronic prin PCU - cu cel puţin 45 de zile înainte de împlinirea termenului de 4 ani de la data emiterii autorizaţiei ori a ultimei reînnoiri un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

a)cererea de reînnoire, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 12;

b)lista profilurilor şi încercărilor în construcţii pentru care se solicită reînnoirea autorizaţiei;

c)fişa de identificare a laboratorului;

d)autorizaţia/autorizaţiile şi anexele la aceasta/acestea ale laboratorului, în original;

e)notificarea privind orice modificare a datelor cuprinse în fişele de prezentare cu privire la structura de personal, aparatura de măsurare, respectarea condiţiilor declarate şi a criteriilor de autorizare.

Art. 27

(1)Comisia de autorizare, constituită la nivelul IJC/ICB, analizează dosarul depus pentru reînnoirea autorizaţiei laboratorului.

(2)Inspectorii evaluatori se deplasează pentru verificarea la faţa locului a oricăror modificări ale datelor cuprinse în fişele de prezentare cu privire la structura de personal, aparatura de măsurare, respectarea condiţiilor declarate şi a criteriilor de autorizare.

(3)În baza documentelor prevăzute la art. 26 alin. (2) şi a proceselor-verbale de evaluare întocmite de evaluatori cu ocazia inspecţiilor de supraveghere programate şi cu ocazia reînnoirii autorizaţiei, comisia de autorizare a IJC/ICB propune admiterea/respingerea cererii pentru reînnoirea autorizaţiei.

Art. 28

(1)Reînnoirea autorizaţiilor se va efectua de către ISC, în termen de 15 zile de la finalizarea evaluării, pe baza următoarelor documente transmise de secretarul comisiei de autorizare constituite la nivelul IJC/ICB:

a)fişa de identificare a laboratorului care solicită reînnoirea;

b)cererea de reînnoire;

c)lista profilurilor şi încercărilor în construcţii pentru care se solicită reînnoirea autorizaţiei;

d)autorizaţiile şi anexele la autorizaţiile laboratorului, în original;

e)procesul-verbal/procesele-verbale de evaluare în vederea reînnoirii autorizaţiei, întocmit/întocmite de evaluatori;

f)raportul de evaluare întocmit de comisia de autorizare.

(2)Confirmarea reînnoirii autorizaţiei şi a reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii, autorizate se realizează de către ISC, care va aplica pe autorizaţia laboratorului viza de reînnoire şi va emite o nouă anexă ce va cuprinde toate profilurile şi încercările pentru care s-a reînnoit autorizaţia.

Art. 29

(1)În cazul în care, cu ocazia reînnoirii autorizaţiei, laboratorul solicită şi extinderea unor profiluri şi încercări, se va aplica procedura de la cap. IX.

(2)În situaţia prevăzută la alin. (1), confirmarea extinderii profilurilor şi încercărilor se va face de către ISC odată cu reînnoirea autorizaţiei, prin cuprinderea în anexa la autorizaţie a profilurilor şi încercărilor pentru care s-a acordat extinderea.

CAPITOLUL XII: Sancţiuni

Art. 30

(1)Secretarul general al ISC poate dispune sancţiuni împotriva laboratoarelor autorizate, la propunerea IJC/ICB, pe baza referatelor întocmite de comisiile de autorizare, pentru următoarele fapte:

a)neîndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor specifice;

b)abateri de la cerinţele avute în vedere la autorizare;

c)reclamaţii privind abateri grave dovedite;

d)documente emise pentru profiluri şi încercări neautorizate;

e)utilizarea de aparatură neverificată metrologic.

(2)Sancţiunile pentru faptele prevăzute la alin. (1) ce pot fi dispuse laboratoarelor autorizate sunt următoarele:

a)suspendarea autorizaţiei;

b)retragerea autorizaţiei.

Art. 31

(1)Suspendarea autorizaţiei pentru unul sau mai multe profiluri şi încercări se realizează în situaţia în care echipele de supraveghere, pe baza declaraţiilor laboratorului, a observaţiilor proprii şi/sau a reclamaţiilor privind abaterile dovedite, constată că există deficienţe în activitatea acestora, care fac imposibilă efectuarea unor încercări pentru profilurile şi încercările autorizate în condiţiile declarate.

(2)Deciziile de suspendare a autorizaţiilor sunt luate de secretarul general al ISC, la propunerea comisiilor de autorizare ale IJC/ICB, pe baza proceselor-verbale întocmite de evaluatori.

(3)După aplicarea/realizarea acţiunilor corective de eliminare a neconformităţilor care au condus la suspendarea autorizaţiei, laboratorul va notifica/înştiinţa evaluatorul.

(4)Evaluatorul va efectua o inspecţie pentru evaluarea modului de eliminare a neconformităţilor şi, în funcţie de constatări, va propune, după caz, menţinerea sau ridicarea suspendării.

Art. 32

(1)Retragerea autorizaţiilor se efectuează în cazul în care echipele de supraveghere constată abateri repetate şi din culpă în funcţionarea laboratoarelor, precum şi în cazul constatării unor neconformităţi care pot influenţa calitatea activităţii lor, acestea putând propune retragerea autorizaţiilor atât pentru unul, cât şi pentru mai multe sau pentru toate profilurile/încercările autorizate.

(2)Deciziile de retragere a autorizaţiilor sunt luate de secretarul general al ISC la propunerea comisiilor de autorizare ale IJC/ICB, pe baza proceselor-verbale întocmite de evaluatori.

(3)ISC comunică laboratoarelor decizia de retragere a autorizaţiei şi operează noua situaţie în Registrul laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii, autorizate.

(4)În cazul retragerii autorizaţiei, laboratorul are obligaţia predea autorizaţia/autorizaţiile în original la IJC/ICB în jurisdicţia căruia îşi desfăşoară activitatea. Autorizaţia/Autorizaţiile se va/vor reţine atât în cazul retragerii pentru toate profilurile şi încercările solicitate, cât şi în cazul în care se vor retrage anumite profiluri şi încercări, corespunzător abaterilor constatate. În acest ultim caz, autorizaţia se va modifica corespunzător.

Art. 33

Eliberarea de rapoarte de analize/încercări de către laboratoare după suspendarea sau retragerea autorizaţiei se sancţionează în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.

Art. 34

Deciziile de suspendare şi retragere a autorizaţiilor pot fi contestate la ISC în termen de 15 zile de la data comunicării.

Art. 35

Laboratoarele cărora li s-a retras autorizaţia pot solicita o nouă autorizare, reluând procedura de autorizare, după remedierea deficienţelor, cheltuielile pentru autorizare, în această situaţie, fiind cele prevăzute la art. 36.

Art. 36

Cheltuielile pentru autorizare sunt în valoare de 200 lei pentru un set de 5 încercări şi se modifică prin decizie a secretarului general al ISC.

Art. 37

(1)În situaţia desfiinţării unui laborator autorizat, conducerea unităţii tutelare va informa în scris, în termen de 10 zile de la desfiinţare, IJC/ICB în raza căruia a funcţionat.

(2)Autorizaţia îşi pierde valabilitatea în cazul întreruperii activităţii unui laborator timp de 2 ani consecutiv.

CAPITOLUL XIII: Dispoziţii finale

Art. 38

(1)Autorizaţiile emise de ISC anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri îşi menţin valabilitatea până la expirarea termenelor pentru care au fost eliberate, acestea fiind înscrise în Registrul laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii, autorizate, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.

(2)ISC va consemna în Registrul laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii, autorizate situaţiile de retragere şi/sau suspendare a autorizaţiilor laboratoarelor, precum şi laboratoarele desfiinţate.

Art. 39

Autorizaţiile cuprind în anexă lista cu profilurile şi încercările pentru care s-a autorizat laboratorul.

Art. 40

Documentele emise de laboratoare sunt valabile în următoarele condiţii:

a)laboratorul emitent este autorizat, potrivit legii;

b)documentele sunt emise de laborator corespunzător profilurilor şi încercărilor de competenţă, autorizate.

Art. 41

(1)În cazul pierderii sau deteriorării unei autorizaţii se poate elibera un duplicat.

(2)În vederea eliberării duplicatului unei autorizaţii, laboratorul solicitant va depune la ISC următoarele documente:

a)o cerere din care să reiasă motivul pentru care se solicită eliberarea unui duplicat;

b)anunţul pierderii autorizaţiei, prin care se declară nulă, publicat într-un ziar de mare tiraj, sau autorizaţia deteriorată, după caz.

Art. 42

Autorizarea laboratoarelor de către ISC nu implică transferul de responsabilităţi de la persoana juridică autorizată la ISC şi nici nu o exonerează pe aceasta de obligaţiile ce îi revin potrivit legii şi prezentei proceduri.

Art. 43

Urmărirea aplicării şi controlul respectării prevederilor prezentei proceduri se face de către ISC, prin inspectoratele judeţene în construcţii, respectiv Inspectoratul în Construcţii Bucureşti.

Art. 44

Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta procedură.

-****-

ANEXA Nr. 1: CERINŢE GENERALE de competenţă în vederea autorizării laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii

1.Exigenţe organizatorice

1.1.Laboratorul trebuie să dispună de o organizare care să îi permită desfăşurarea activităţii astfel încât rezultatul încercărilor efectuate să nu fie influenţat negativ, sub nicio formă, de eventuale deficienţe din acest domeniu, şi anume:

a)laboratorul trebuie să aibă o structură juridică bine definită, acesta putând funcţiona ca o entitate juridică sau în cadrul unei entităţi juridice. Laboratorul poate fi structurat în mai multe unităţi tehnice corespunzătoare profilelor de încercări.

b)relaţiile de subordonare ale laboratorului în cadrul instituţiei sau operatorului economic în care funcţionează trebuie să fie astfel stabilite încât să nu permită exercitarea de presiuni financiare sau de orice natură care să influenţeze imparţialitatea, integritatea şi credibilitatea activităţii laboratorului. În acest sens laboratorul de încercări va fi subordonat direct conducătorului instituţiei/operatorului economic respectiv.

c)laboratorul trebuie să dispună de un sistem de management al calităţii corespunzător domeniului său de activitate, care să cuprindă informaţii explicite privind organizarea şi funcţionarea lui.

d)laboratorul va fi organizat astfel încât fiecare persoană să aibă responsabilităţi riguros definite ca arie de desfăşurare şi limite de competenţă; şeful de laborator în construcţii şi personalul tehnic trebuie să aibă autoritatea şi resursele necesare realizării sarcinilor.

1.2.Laboratorul trebuie să dispună, în conformitate cu domeniul specific de activitate, de următoarele:

a)documentaţia tehnică în vigoare - standarde, norme tehnice, specificaţii, instrucţiuni etc. - care reglementează condiţiile şi modul de efectuare a încercărilor pentru care solicită autorizarea;

b)legislaţia în vigoare specifică laboratoarelor de încercări în construcţii;

c)SR EN ISO CEI 17025:2005 şi SR EN ISO CEI 17025:2005/AC:2007 - Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări;

d)documentele sistemului de management al calităţii aplicabile activităţii de laborator - manual, proceduri, instrucţiuni, planul calităţii şi altele asemenea.

2.Personal

2.1.Cerinţe generale

a)Laboratorul trebuie să dispună de personal în număr suficient pentru a asigura efectuarea la frecvenţa din reglementări a încercărilor pentru care solicită autorizarea şi pentru asigurarea continuităţii în executarea şi luarea deciziilor, avându-se în vedere şi eventualele evenimente neprevăzute care pot apărea.

b)Şeful de laborator în construcţii trebuie să fie personal permanent angajat al laboratorului.

c)Personalul trebuie să aibă pregătirea tehnică şi experienţa profesională necesară îndeplinirii atribuţiilor postului pe care îl deţine; să cunoască şi să aplice politica şi procedurile sistemului de management al calităţii aferente activităţii lor.

d)Personalul care execută încercări nedistructive pe elemente şi structuri de beton şi metal trebuie să îndeplinească cerinţele de studii şi experienţă profesională prevăzute în anexa nr. 5 la procedură.

e)Laboratorul trebuie să fie condus de un şef de laborator care trebuie să îndeplinească cerinţele de studii şi experienţă profesională cuprinse în anexa nr. 5 la procedură.

f)Laboratorul trebuie să aibă toate documentele necesare dovedirii competenţei profesionale a personalului de laborator, respectiv calificare profesională, experienţă profesională, dovezi de instruire, certificate de absolvire.

g)Laboratorul trebuie să menţină fişe ale postului pentru tot personalul - şef laborator, specialist încercări nedistructive etc., astfel încât fiecare să îşi cunoască atribuţiile, sarcinile, responsabilităţile, nivelurile de decizie şi de competenţă.

h)Laboratorul trebuie să aibă un Program anual de instruire a personalului de laborator şi trebuie să prezinte dovezi privind realizarea acestuia.

2.2.Evaluarea şefului de laborator şi/sau a specialistului încercări nedistructive se va realiza de către inspectorii de specialitate responsabili cu evaluarea laboratorului în vederea autorizării, la sediul laboratorului, după cum urmează:

a)evaluarea şefului de laborator în construcţii se va efectua pe baza:

(i)documentelor care atestă îndeplinirea cerinţelor de studii şi experienţă profesională: diplomă de studii, curriculum vitae, carte de muncă/declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesională, certificate de absolvire, adeverinţe/diplome privind instruiri profesionale;

(ii)unui chestionar scris, cuprinzând 20 de întrebări tip grilă, din domeniul de încercări specifice laboratorului, al standardelor SR EN ISO CEI 17025:2005, SR EN ISO CEI 17025:2005/AC:2007 şi al legislaţiei în domeniu în vigoare;

b)evaluarea specialiştilor în încercării nedistructive se va efectua pe baza:

(i)documentelor care atestă îndeplinirea cerinţelor de studii şi experienţă profesională: diplomă de studii, curriculum vitae, carte de muncă/declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesională, certificate de absolvire, adeverinţe/diplome privind instruiri profesionale;

(ii)unui chestionar scris, cuprinzând 10 întrebări tip grilă, din domeniul de încercări nedistructive betoane/metal şi al legislaţiei în domeniu în vigoare;

c)când laboratorul solicită autorizarea şi pentru încercări nedistructive şi şeful de laborator nu este aceeaşi persoană cu specialistul în încercări nedistructive, aceştia vor fi evaluaţi separat.

3.Condiţii de spaţiu şi mediu

a)Laboratorul trebuie să dispună de spaţiul şi utilităţile necesare executării corecte a tuturor activităţilor pentru fiecare profil de încercări autorizat.

b)Spaţiul şi utilităţile de care dispune laboratorul trebuie să asigure condiţiile impuse de reglementările tehnice în vigoare pentru stocarea şi pregătirea probelor supuse încercărilor, înainte şi după încercare, efectuarea încercărilor, înregistrările şi prelucrarea datelor.

c)Spaţiul şi utilităţile aferente trebuie să garanteze menţinerea permanentă a condiţiilor de igienă, temperatură, umiditate, protecţie împotriva noxelor şi protecţia muncii prevăzute pentru domeniul de activitate al laboratorului, protecţia mediului înconjurător, eliminarea influenţei factorilor externi.

d)Spaţiul destinat activităţii de laborator trebuie să fie astfel dimensionat şi ordonat încât să asigure desfăşurarea corectă a încercărilor, să nu conducă la interferări de fluxuri, să asigure spaţii de arhivare şi depozitare a echipamentelor neconforme etc.

e)Localul în care îşi desfăşoară activitatea laboratorul trebuie să fie precis şi bine delimitat de eventuale spaţii vecine în care se desfăşoară alte activităţi.

f)Condiţiile de acces în localul laboratorului trebuie să asigure ţinerea sub control a accesului persoanelor străine în conformitate cu regulile stabilite de conducerea laboratorului, în vederea asigurării confidenţialităţii rezultatelor încercărilor.

g)Laboratorul trebuie să dispună de mobilier corespunzător care să asigure condiţiile din standarde privind efectuarea încercărilor şi pentru asigurarea condiţiilor de păstrare a documentelor în condiţii de confidenţialitate.

4.Echipamente de măsură şi încercări

4.1.Laboratorul trebuie să dispună de echipamentul de măsură şi încercare, precum şi de materialele, produsele şi dispozitivele auxiliare necesare efectuării încercărilor pentru care solicită autorizarea, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

4.2.Gradul de precizie a echipamentelor de măsurare şi încercare trebuie să fie cel puţin cel indicat de standardul sau norma tehnică de încercare.

4.3.Echipamentele de măsurare şi încercare utilizate la efectuarea încercărilor trebuie să fie în bună stare de funcţionare, confirmată prin avize de verificare şi etalonarea metrologică la zi, eliberate de organisme sau persoane autorizate legal în acest scop.

În acest sens, laboratorul trebuie dispună de:

a)programe de întreţinere şi verificare curentă a echipamentelor;

b)program anual de verificare metrologică şi etalonare a echipamentelor;

c)set de etalonare, în cazul efectuării în cadrul laboratorului a operaţiunilor de etalonare a unor aparate;

d)contract de prestări servicii încheiat cu o unitate specializată în verificări metrologice.

4.4.Laboratorul trebuie să dispună de un sistem clar şi actualizat permanent de gestionare a echipamentelor de măsurare şi încercare, care să cuprindă:

a)evidenţa centralizată a echipamentelor (aparate de măsurare, încercare, dispozitive auxiliare);

b)fişe individuale pentru aparatura de încercare, care vor cuprinde următoarele date:

b.1). denumirea aparaturii;

b.2). destinaţia echipamentului;

b.3). producătorul, anul fabricaţiei, tipul, numărul de înregistrare;

b.4). caracteristicile tehnice;

b.5). data punerii în funcţiune;

b.6). verificările metrologice necesare: frecvenţa, modul de realizare;

b.7). condiţiile speciale de utilizare;

b.8). localizarea în cadrul laboratorului;

b.9). documentele de atestare a efectuării verificărilor metrologice;

b.10). documentele de atestare a unor operaţii de verificare periodică, întreţinere şi reparaţii;

c)o evidenţă completă cu materialele, produsele şi dispozitivele auxiliare (consumabile şi neconsumabile) necesare efectuării încercărilor;

d)un sistem de identificare, evidenţă şi depozitare a aparaturii defecte sau care în urma verificării metrologice nu a primit aviz de utilizare, în aşa fel încât:

(i)identificarea să fie clară, prin etichetare;

(ii)depozitarea să fie făcută în spaţii special destinate acestui scop.

5.Raportarea rezultatelor

a)Laboratorul trebuie să utilizeze pentru înregistrarea rezultatelor încercărilor rapoarte de încercare.

b)Forma şi conţinutul rapoartelor de încercare vor fi conforme cu prevederile reglementărilor tehnice aplicabile, dacă este cazul.

c)Rapoartele de încercare trebuie să cuprindă informaţiile cerute de metoda de încercare utilizată, informaţiile cerute de client şi necesare pentru interpretarea rezultatelor.

d)Rapoartele de încercare trebuie să cuprindă cel puţin informaţiile impuse de SR EN ISO CEI 17025: 2005 şi SR EN ISO CEI 17025: 2005/AC: 2007.

6.Proceduri de lucru

a)Laboratorul trebuie să utilizeze pentru efectuarea încercărilor autorizate metode de încercare şi moduri de lucru precizate prin reglementări tehnice.

b)Laboratorul trebuie să dispună de proceduri şi instrucţiuni de lucru scrise privind eşantionarea şi efectuarea încercărilor.

c)Instrucţiunile vor reglementa toate aspectele privind executarea încercărilor: caracteristicile probelor supuse încercării, păstrarea şi pregătirea probelor, executarea încercării, înregistrarea şi prelucrarea rezultatelor, buletinul sau raportul de încercare, condiţiile de acceptare, echipamentele de încercare, măsurarea incertitudinilor, materialele consumabile şi personalul responsabil cu efectuarea şi validarea rezultatelor încercărilor.

7.Sistemul de management al calităţii

Laboratorul trebuie să facă dovada instituirii şi implementării unui sistem propriu de management al calităţii corespunzător structurii sale de organizare, cu respectarea prevederilor SR EN ISO CEI 17025: 2005, SR EN ISO CEI 17025: 2005/AC: 2007 şi ISO 9001/2008.

8.Documente administrative

Laboratorul trebuie dispună de un sistem bine definit de înregistrare a evidenţei şi de arhivare a documentelor primite şi emise de laborator, astfel încât:

a)înregistrările să cuprindă toate informaţiile necesare identificării expeditorului şi destinatarului după codificare;

b) fie asigurată confidenţialitatea conţinutului documentelor, conform hotărârilor conducerii laboratorului;

c) asigure condiţii sigure de arhivare şi păstrare a documentelor.

ANEXA Nr. 2: FIŞA DE IDENTIFICARE LABORATOR

Date generale

1.Date privind instituţia tutelară (laborator independent)

1.1.Denumirea: .................................................................................................................................

1.2.Adresa: ........................................................................................................................................

1.3.Nr. de telefon/Fax: .......................................................................................................................

1.4.E-mail: .................................................................; web: .............................................................

1.5.Statutul juridic .............................................................................................................................

1.6.Cod unic de înregistrare ..............................................................................................................

1.7.Nr. de ordine la registrul comerţului ............................................................................................

1.8.Persoana de conducere delegată pentru reprezentare ..............................................................

2.Date privind laboratorul de încercări

2.1.Denumirea/gradul ............................................................................................................................

2.2.Adresa .........................................................................................................................................

2.3.Nr. de telefon/Fax.............................................................................................................................

2.4.Efectiv total personal laborator: ....................................................................................................,

din care personal tehnic: .................................................................................................................

Conducătorul unităţii,

........................

(numele şi prenumele)

.......................

(semnătura)

L.S.

Data: .................

ANEXA Nr. 3: LISTA profilurilor şi încercărilor pentru care se solicită autorizarea/extinderea/reînnoirea

Societatea ......................

Laboratorul .....................

Nr. crt.

Profilul

Denumirea încercării

Standardul sau norma care stabileşte cum se face încercarea

Aparatura utilizată de laborator pentru efectuarea încercării şi impusă de normele tehnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul unităţii,

.................................

(numele şi prenumele)

...................................

(semnătura)

L.S.

Şef laborator

......................

(numele şi prenumele)

.....................

(semnătura)

Data .....................

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4:

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

Inspectoratul Judeţean în Construcţii ..................................

INSPECTORATUL ÎN CONSTRUCŢII BUCUREŞTI

PROCES-VERBAL de evaluare laborator

Încheiat astăzi ......................

Evaluare în vederea autorizării

 

Evaluare în vederea menţinerii autorizării

 

 

Date de identificare laborator

 

Proprietar laborator:

Nr. de înregistrare la registrul comerţului:

 

Adresă proprietar:

CUI societate:

 

Nr. de telefon:

 

Adresă laborator:

Banca/cod IBAN:

 

Numele şi prenumele inspectorilor

Nr. legitimaţiei

Numerele de înregistrare de la:

 

 

 

IJC/ICB

 

 

 

 

Unitatea evaluată

 

 

1. Baza legală a inspecţiei:

 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare

- Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare

- Regulament privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994

- Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808/2005

- SR EN ISO CE117025: 2005 şi SREN ISO CE 117025: 2005/AC: 2007 -

Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări

- Procedura privind evaluarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.497/2011- Reglementări tehnice (regulamente, proceduri, specificaţii, normative, instrucţiuni, ghiduri, metodologii, manuale etc.)

2. Inspecţia s-a efectuat în prezenţa reprezentanţilor laboratorului:

Numele şi prenumele

Calitatea

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La inspecţie au mai participat:

Numele şi prenumele

Calitatea

 

 

 

 

 

 

 

4. Stadiul realizării măsurilor constatate anterior

....................................................................................................................................................................................

5. Controlul documentelor (organizare generală şi resurse umane):

Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observaţii în caz de neconformitate sau completări)

5.1. Autorizaţia laboratorului nr. ............../....................

 

5.2. Autorizaţia de construire a laboratorului nr. ......./............

 

5.3. Certificat sistem de calitate nr. ............../....................

 

5.4. Regulament de organizare şi funcţionare (Nu este obligatoriu ROF, dacă organizarea şi funcţionarea sunt documentate în sistemul de management):

 

5.5. Organigrame oficiale (ale organizaţiei din care face parte laboratorul, ale laboratorului)

 

5.6. Organizarea permite activitatea fără presiuni

 

5.7. Manual management calitate (propriu)

 

5.8. Proceduri generale (sistem şi operaţionale)

 

5.9. Proceduri de lucru încercări de laborator

 

5.10. Laboratorul dispune de standarde, normative, legislaţie etc. corespunzătoare activităţii autorizate

 

5.11. Laboratorul foloseşte personal angajat permanent (lista personal laborator permanent şi/sau cu contract de colaborare)

 

5.12. Decizia de numire a şefului de laborator nr. ............../....................

 

5.13. Decizia de numire a specialistului de încercări nedistructive nr. ......../......

 

5.14. Personalul tehnic corespunzător profesional şi numeric

 

5.15. Fişe post

 

5.16. Se ţine o evidenţă corespunzătoare a înregistrărilor privind verificările prevăzute la pct. 5 (cf. pct. 4.13 din SR EN ISO/CEI 17025)

 

 

6. Observaţii la pct. 5:

......................................................................................................................................................................................

7. Sistemul de management

Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observaţii în caz de neeonformitate sau completări)

7.1. Documentele sistemului de management sunt aprobate

 

7.2. Documentele modificate sunt reexaminate şi aprobate

 

7.3. Documentele sunt identificate şi difuzate în ediţia în vigoare la locurile de utilizare

 

7.4. Se ţine o evidenţă corespunzătoare a documentelor

 

7.5. Este specificat modul de arhivare a documentelor perimate

 

7.6. Este realizată analiza SMC de către managementul de vârf la intervale planificate pentru a-i asigura continua conformitate, adecvare şi eficacitate

 

7.7. Înregistrările analizei de management sunt păstrate

 

7.8. Este realizată analiza cerinţelor privind încercările înaintea emiterii ofertei şi înaintea acceptării contractului/comenzii/modificărilor la contract/comandă

 

7.9. Este asigurat controlul încercărilor subcontractate

 

7.10. Programul de audit intern anul .......

 

7.11. Este asigurată efectuarea la intervale planificate de audituri interne pentru a stabili dacă se menţin cerinţele sistemului de management şi cerinţele SR EN ISO CEI 17025: 2005/AC: 2007

 

7.12. Managementul responsabil pe zona auditată a adoptat acţiuni în vederea eliminării neconformităţii detectate şi a cauzelor acestora, acolo unde a fost cazul

 

7.13. Au fost întocmite rapoarte de neconformitate

 

7.14. Au fost întocmite rapoarte de acţiuni corective/preventive

 

7.15. S-a efectuat verificarea implementării acţiunilor stabilite

 

7.16. Registru de reclamaţii

 

7.17. Programul de instruire a personalului anul ......./înregistrări privind realizarea instruirii

 

7.18. Se ţine o evidenţă corespunzătoare a înregistrărilor privind verificări ale pct. 7 (cf. pct. 4.13 din SR EN ISO/CEI 17025)

 

7.19. Se arhivează corespunzător documentele

 

8. Observaţii la pct. 7:

..............................................................................................................................................................................

9. Organizare şi dotare - spaţiu şi mediu laborator:

Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observaţii în caz de neconformitate sau completări)

9.1. Laboratorul este prevăzut cu utilităţile necesare

 

9.2. Spaţii corespunzătoare pentru păstrarea probelor

 

9.3. Spaţii şi dotări corespunzătoare pentru efectuarea încercărilor

 

9.4. Spaţiu special amenajat cu fişete metalice/dulapuri sigure, pentru arhivarea documentelor specifice laboratorului

 

9.5. Flux de încercări organizat corespunzător

 

10. Observaţii la pct. 9:

.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

11. Verificare aparatură şi dispozitive de măsurare Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observaţii în caz de neconformitate sau completări)

11.1. Aparatura de laborator (EMM, echipamente auxiliare) este identificată/etichetată (în corelare cu lista de profiluri şi încercări în care este specificată/sunt specificate aparatura/dispozitivele auxiliare utilizate de laborator pentru fiecare încercare)

 

11.2. Registrul de evidenţă a aparaturii şi echipamentele de laborator/Fişe de evidenţă

 

11.3. Laboratorul dispune de tot echipamentul de măsură şi încercare, precum şi de materialele, produsele şi dispozitivele auxiliare necesare efectuării încercărilor, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare

 

11.4. Instrucţiuni de utilizare, funcţionare şi de întreţinere a aparaturii de laborator

 

11.5. Aparatura şi dispozitivele de măsurare defecte sunt identificate

 

11.6. Aparatura şi dispozitivele de măsurare defecte sunt izolate

 

11.7. Gradul de precizie a echipamentelor de măsurare şi încercare este cel puţin cel indicat de standardul sau de norma tehnică de încercare

 

11.8. Programe etalonări/verificări metrologice, verificări aparatură din laborator anul .......

 

11.9. Se efectuează etalonarea/verificarea metrologică a echipamentelor de măsurare şi încercare din laborator

 

11.10. Se ţine o evidenţă corespunzătoare a etalonărilor/verificărilor metrologice a aparaturii din laborator

 

11.11. Se ţine o evidenţă corespunzătoare a înregistrărilor privind verificări ale pct. 11 (cf. pct. 4.13 din SR EN ISO/CEI 17025)

 

12. Observaţii la pct. 11:

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

13. Verificare realizare încercări/emiterea rapoartelor de încercări

13.1. Contracte/Comenzi scrise pentru încercările efectuate

 

13.2. Plan de control al calităţii (PCCVI) întocmit pe tipuri de materiale, faze de control care să includă frecvenţa de efectuare a încercărilor (se aplică în cazul laboratoarelor care efectuează încercări pentru operatorul economic de care aparţine/în cazul contractelor sau lucrărilor unde este asumată responsabilitatea de către laborator)

 

13.3. Se respectă procedurile de eşantionare, pregătire, efectuare încercări (după caz)

 

13.4. Raportarea rezultatelor; rapoarte de încercări (corectitudinea redactării, a transmiterii) (conform anexei nr. 1 pct. 5 "Procedura de autorizare" şi cap. 5.10 din SR EN ISO/CEI 17025)

 

13.5. Asigurarea trasabilităţii încercărilor şi rezultatelor

 

13.6. Se ţine o evidenţă corespunzătoare a înregistrărilor privind verificări ale pct. 13 (cf. pct. 4.13 din SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC:2007)

 

14. Diverse Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observaţii în caz de neconformitate sau completări)

 

14.1. A fost dispusă suspendarea autorizaţiei laboratorului

 

14.2. A fost dispusă retragerea autorizaţiei

 

14.3. După remedierea neconformităţilor care au dus la suspendarea autorizaţiei, reînceperea activităţii s-a efectuat pe baza reconfirmării certificatului de autorizare de către comisia de autorizare

 

15. Observaţii la pct. 14:

................................................................................................................................................................................

16. Alte constatări

................................................................................................................................................................................

17. Neconformităţi constatate:

Abateri faţă de:

......................................................................................................................

..........................................

18. Măsuri dispuse

01

 

Termen:

Răspunde:

02

 

Termen:

Răspunde

03

 

Termen:

Răspunde:

04

 

Termen:

Răspunde:

Responsabilii desemnaţi în prezentul raport de evaluare vor prezenta în scris la IJC/ICB modul de ducere la îndeplinire a măsurilor stabilite.

Termen:

19. Paginile anexate, în număr de ...................... fac parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Prezentul proces-verbal de evaluare a fost întocmit în .............................. exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Semnături

Din partea IJC/ICB:

Numele:

Prenumele:

Semnătura:

Din partea:

NOTĂ:

În cazul în care spaţiile alocate rubricilor sunt insuficiente, se pot ataşa pagini care devin parte integrantă a procesului-verbal de evaluare.

ANEXA Nr. 5: CERINŢE de studii şi experienţă profesională pentru evaluarea personalului

1.Şef laborator în construcţii

Tabel 1.1

Grad laborator

Cerinţe de calificare

Studii

Vechimea în activitatea de laborator

III

Tehnician - specializarea:

construcţii/chimist (materiale de construcţii)

5 ani

Studii de scurtă durată/Subinginer - specializarea:

2 ani

- Construcţii civile, industriale şi agricole, Căi ferate, drumuri şi poduri, Amenajări şi construcţii hidrotehnice, îmbunătăţiri funciare, Instalaţii, Inginerie civilă

- Chimie anorganică

- Chimie (materiale de construcţii)

- Alte specializări - conform domeniului de activitate al laboratorului (energetică şi electrotehnică, tehnologia sudurii etc.)

Studii de lungă durată - specializarea:

1 an

- Construcţii civile, industriale şi agricole, Căi ferate, drumuri şi poduri, Amenajări şi construcţii hidrotehnice, îmbunătăţiri funciare, Instalaţii, Inginerie civilă

- Chimie anorganică

- Chimie (materiale de construcţii)

- Alte specializări - conform domeniului de activitate al laboratorului (inginer geolog, energetică şi electrotehnică, tehnologia sudurii etc.)

II

Studii de scurtă durată/Subinginer - specializarea:

5 ani

- Construcţii civile, industriale şi agricole, Căi ferate, drumuri şi poduri, Amenajări şi construcţii hidrotehnice, îmbunătăţiri funciare, Instalaţii, Inginerie civilă

- Chimie anorganică

- Chimie (materiale de construcţii)

- Alte specializări - conform domeniului de activitate al laboratorului (inginer geolog, energetică şi electrotehnică, tehnologia sudurii etc.)

Studii de lungă durată - specializarea:

2 ani

- Construcţii civile, industriale şi agricole, Căi ferate, drumuri şi poduri, Amenajări şi construcţii hidrotehnice, îmbunătăţiri funciare, Instalaţii, Inginerie civilă

- Chimie anorganică

- Chimie (materiale de construcţii)

- Alte specializări - conform domeniului de activitate al laboratorului (inginer geolog, energetică şi electrotehnică, tehnologia sudurii etc.)

I

Studii de lungă durată - specializarea:

3 ani

- Construcţii civile, industriale şi agricole, Căi ferate, drumuri şi poduri, Amenajări şi construcţii hidrotehnice, îmbunătăţiri funciare, Instalaţii, Inginerie civilă

- Chimie anorganică

- Chimie (materiale de construcţii)

- Alte specializări - conform domeniului de activitate al laboratorului (inginer geolog, energetică şi electrotehnică, tehnologia sudurii etc.)

2.Specialist încercări nedistructive

Tabel 1.2

Cerinţele minime de calificare

Vechimea minimă în activitatea de laborator

Studii de lungă durată

Absolvent de facultate tehnică

4 ani

Studii de scurtă durată/subinginer

Curs de instruire în domeniu

Alte documente eliberate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (după caz)

ANEXA Nr. 6: CERERE DE AUTORIZARE - Laborator de analiză şi încercări în activitatea de construcţii

- Model -

Autorizare |_| Extindere |_| Modificare |_|

Prin prezenta cerere,............................. (denumirea instituţiei) ...................................................., reprezentată prin .................................................,cu sediul în ...................................................................................., vă solicităm declanşarea procedurii de autorizare pentru laboratorul ................................................................................................................ gradul ..........; în acest sens vă supunem spre analiză dosarul de autorizare anexat, compus din:

1 fişa de identificare a laboratorului;

2 lista profilurilor şi încercărilor de laborator pentru care se solicită autorizarea;

3 chestionarul de informare şi autoevaluare;

4 decizia de numire a şefului de laborator/specialistului în încercări nedistructive;

5 copia de pe acreditarea din partea organismelor naţionale de acreditare din România sau din ţări membre ale Uniunii Europene (dacă este cazul).

Declarăm prin prezenta că am luat cunoştinţă de prevederile reglementărilor tehnice şi legislaţiei în vigoare aplicabile activităţii laboratorului pentru care solicităm autorizarea şi ne angajăm să respectăm prevederile acestor reglementări pe toată perioada de valabilitate a autorizaţiei, în caz contrar suntem de acord cu suspendarea sau retragerea autorizaţiei.

Vă rugăm ca după analizarea dosarului de autorizare, în cazul în care acesta corespunde exigenţelor stabilite pentru autorizare, propuneţi perioada de efectuare a evaluării la faţa locului a laboratorului.

Conducătorul unităţii,

...................................

(numele şi prenumele)

..................................

(semnătura)

L.S.

Data: .........................

ANEXA Nr. 7: CHESTIONAR de informare şi autoevaluare

Societatea

Prezentul chestionar are drept scop prezentarea principalelor date privind laboratorul de încercări în vederea analizării oportunităţii vizitei de evaluare preliminară.

Nr. crt.

Cerinţa evaluată

Rezultatul autoevaluării

Da

Nu

Observaţii

A.

Organizare generală

1.

Laboratorul dispune de o organizare care îi permite desfăşurarea activităţii astfel încât să nu se exercite presiuni financiare sau de altă natură care pot influenţa imparţialitatea, integritatea şi credibilitatea activităţii de laborator?

 

 

 

2.

Sunt asigurate spaţiile necesare de desfăşurare în bune condiţii a încercărilor? (Se precizează anexa care prezintă planul laboratorului.)

 

 

 

3.

Sunt stabilite atribuţiile, sarcinile, responsabilităţile etc. laboratorului într-un regulament de organizare şi funcţionare al laboratorului sau capitolul din regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei tutelare?

 

 

 

B.

Resurse umane

4.

Laboratorul dispune de personal astfel încât să asigure atât conducerea, cât şi efectuarea încercărilor pentru care solicită autorizarea cu frecvenţa planificată? (Se precizează anexa care prezintă lista cu personalul încadrat special pentru laborator - numele, funcţia, calificarea; pentru personalul autorizat se completează inclusiv numărul de autorizaţie.)

 

 

 

5.

Personalul angajat la laborator are fişa postului întocmită astfel încât să cuprindă atribuţiile, sarcinile, responsabilităţile, nivelurile de decizie şi de competenţă?

 

 

 

6.

Este desemnat un responsabil cu metrologia în laborator?

 

 

 

7.

Personalul angajat la laborator are cunoştinţele necesare privind legislaţia, standardele, normativele aplicabile activităţii desfăşurate în laborator?

 

 

 

8.

Aveţi un program anual de instruire a personalului din laborator?

 

 

 

C.

Sistemul calităţii

9.

Aveţi implementat un sistem propriu de management al calităţii? (Se precizează anexa care prezintă lista documentelor sistemului de management al calităţii - manual, proceduri, instrucţiuni, listă care include ediţia/revizia în vigoare; în cazul în care sistemul calităţii este inclus în sistemul instituţiei tutelare trebuie să se facă specificaţii clare referitoare la sistemul calităţii aplicabil activităţii de laborator.)

 

 

 

10.

La elaborarea sistemului de management al calităţii s-a avut în vedere respectarea SR EN ISO CEI 17025: 2005 şi SR EN ISO CEI 17025: 2005/AC: 2007?

 

 

 

11.

Conducerea laboratorului şi-a stabilit politica şi obiectivele în domeniul calităţii?

 

 

 

12.

Documentele sistemului calităţii sunt accesibile personalului din laborator?

 

 

 

13.

Există o procedură pentru gestiunea controlată a înregistrărilor? Procedura defineşte modalitatea de a asigura: uşurinţa identificării, arhivării, regăsirii şi protecţiei înregistrărilor, durata de păstrare şi destinaţia finală?

 

 

 

14.

Există un sistem de tratare a cererilor de ofertă/oferte şi contractelor de încercări pentru a stabili dacă laboratorul are capabilitatea să îndeplinească cerinţele clientului?

 

 

 

15.

Este asigurat controlul subcontractanţilor în activităţile de încercări, în sensul conformării acestora la cerinţele SR EN ISO CEI 17025: 2005 şi SR EN ISO CEI 17025: 2005/AC: 2007?

 

 

 

16.

Laboratorul are un sistem documentat pentru aprovizionarea, recepţia, depozitarea, identificarea produselor utilizate în laborator?

 

 

 

17.

Este efectuată evaluarea şi selecţia furnizorilor pe baza capacităţii acestora de a furniza produse conforme cu cerinţele organizaţiei?

 

 

 

18.

Este stabilită procedura de interfaţă cu clientul privind: modul de comunicare, transmiterea rezultatelor încercărilor, reacţia clientului, inclusiv reclamaţiile acestuia etc.?

 

 

 

19.

Sunt definite, într-o procedură documentată, metodele de control şi responsabilităţile/ autoritatea pentru controlul încercărilor/rezultatelor neconforme? (Se va preciza numărul neconformităţilor identificate în ultimele 6 luni.)

 

 

 

20.

Sunt păstrate înregistrări privind acţiunile corective şi preventive rezultate în urma controlului lucrărilor neconforme, auditurilor interne sau externe, analiza efectuată de conducere, feedbackul de la client, inclusiv reclamaţiile acestuia?

 

 

 

21.

Aveţi organizat auditul intern al laboratorului? (Notaţi data ultimului audit intern efectuat.)

 

 

 

22.

Se efectuează periodic analiza de către conducere a activităţii de laborator? (Precizaţi intervalul la care se efectuează şi data ultimei analize.)

 

 

 

D.

Cerinţe tehnice

 

 

 

D.1

Metode de încercare şi etalonare şi validarea metodei

 

 

 

23.

Sunt identificate metodele de încercare şi standardele, specificaţiile etc. după care se efectuează încercările?

 

 

 

24.

Se efectuează încercări după metode nestandardizate? Dacă da, precizaţi cine a validat metoda de încercare.

 

 

 

25.

Aveţi proceduri/instrucţiuni de efectuare a tuturor încercărilor pentru care se solicită autorizarea?

 

 

 

26.

Aveţi o listă actualizată privind legislaţia, standardele, normativele etc. aplicabile activităţii de laborator şi care sunt în dotarea laboratorului?

 

 

 

D.2

Echipament pentru încercări, măsură, etalonare

 

 

 

27.

Laboratorul este dotat cu necesarul de echipamente de eşantionare, măsurare şi încercare conforme cu specificaţiile relevante pentru încercările/etalonările respective? Dacă nu, cum procedaţi?

 

 

 

28.

Există proceduri documentate privind identificarea, metodele de verificare utilizate, securitatea în manipulare, transportul, depozitarea, utilizarea şi mentenanţa planificată a echipamentului?

 

 

 

29.

Este amenajată o zonă din laborator pentru a se depozita echipamentele neconforme? (Se va haşura zona în planul de situaţie al laboratorului.)

 

 

 

30.

Aveţi un sistem de evidenţă al verificărilor metrologice? Dacă da, precizaţi cum este organizat.

 

 

 

31.

Aveţi stabilite proceduri care descriu selectarea, planul de eşantionare, extragerea şi pregătirea eşantioanelor?

 

 

 

32.

Aveţi un sistem de recepţionare, înregistrare, etichetare, depozitare (înainte şi după încercare)?

 

 

 

33.

După efectuarea încercărilor aveţi o procedură de eliminare a deşeurilor?

 

 

 

34.

Aveţi un plan de control al calităţii întocmit pe tipuri de materiale, faze de control care să includă frecvenţa de efectuare a încercărilor? (în cazul laboratoarelor care efectuează încercări pentru operatorul economic de care aparţine)

 

 

 

35.

Aveţi instituit un sistem de control privind respectarea normelor tehnice privind efectuarea încercărilor? Cine efectuează controlul?

 

 

 

36.

Dar pentru verificarea modului de consemnare în documentele emise? Cine efectuează controlul?

 

 

 

37.

Utilizaţi formulare pentru înscrierea rezultatelor încercărilor?

 

 

 

38.

Formularele/Caietele de lucru/Fişele de lucru sunt identificate pe fiecare tip de încercare?

 

 

 

39.

Pentru rezultatele încercărilor efectuate de subcontractanţi se emit rapoarte scrise?

 

 

 

40.

Înregistrările tehnice ale rezultatelor încercărilor asigură trasabilitatea încercărilor (identificarea comenzii/contractului, identificarea personalului responsabil pentru eşantionare, pentru efectuarea încercării, pentru înscrierea/calculul rezultatelor)?

 

 

 

NOTĂ:

În rubrica "Observaţii" se notează datele solicitate în chestionar sau se identifică documentele care se anexează şi care confirmă stadiul de realizare a cerinţei evaluate.

Conducătorul unităţii,

...................................

(numele şi prenumele)

..................................

(semnătura)

L.S.

Data .......................

ANEXA Nr. 8: Nomenclatorul profilurilor de încercări

Nr. crt.

Codul profilului

Denumirea profilului

1

AchA

Analize chimice ape

2

ACS

Analize chimice sol

3

ANCFD

Agregate naturale pentru lucrări de CF, drumuri

4

AR

Armături de rezistenţă; din oţel beton, sârme sau plase sudate

5

AVC

Acustică şi vibraţii în construcţii

6

BBABP

Beton, beton armat, beton precomprimat

7

CAL

Construcţii din aliaje aluminiu

8

CF

Suprastructură CF

9

CL

Construcţii din lemn

10

CO

Construcţii din oţel

11

D

Drumuri

12

Prefabricate

Prefabricate

13

EIC

Echipamente înglobate în construcţii

14

EIBBABPZ

Elemente din beton, beton armat, beton precomprimat, zidărie

15

EP

Elemente de pavaj

16

F

Finisaje

17

Geosintetice

Geosintetice

18

GTF

Geotehnică şi teren de fundare

19

H

Etanşarea rosturilor cu mastic bituminos

20

HITIF

Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice

21

IA

Instalaţii de automatizare

22

IAE

Instalaţii şi aparatele electrice

23

ICF

Instalaţii de contact, semnalizare, centralizare bloc, instalaţii de automatizare pentru CF

24

IDM

Încercări distructive metal

25

IDL

Încercări distructive lemn

26

IDN

Încercări distructive nemetale

27

IEX C

Încercări pentru expertizarea construcţiilor

28

IF

Instalaţii frigorifice

29

IGN

Instalaţii de gaze combustibile naturale

30

II

Instalaţii de încălzire

31

INN

Încercări nedistructive nemetale

32

Încercări accelerate ale sistemelor rutiere

Încercări accelerate ale sistemelor rutiere

33

Încercări polietilenă

Încercări polietilenă

34

Încercări pe modele şi prototipuri în laborator

Încercări pe modele şi prototipuri în laborator

35

Încercări produse ceramice

Încercări produse ceramice

36

INM

Încercări nedistructive metal

37

IS

Instalaţii sanitare

38

IVC

Instalaţii de ventilaţie şi climatizare

39

L INJ

Lucrări de injectare

40

LT

Lucrări de telecomunicaţii

41

Materiale pentru învelitori

Materiale pentru învelitori

42

Materiale pentru produse ceramice

Materiale pentru produse ceramice

43

MBM

Materiale pentru betoane şi mortare

44

MD

Materiale pentru drumuri

45

MNB

Materiale pentru noroi bentonitic

46

MP

Materiale de protecţie contra agenţilor corozivi

47

MTZ

Mortare pentru tencuieli şi zidării

48

PC

Protecţie catodică

49

PCI

Protecţie contra incendiilor

50

PPC

Produse polimerice pentru construcţii

51

Produse finite

Produse finite

52

Produse petroliere

Produse petroliere

53

Profil chimic

Profil chimic

54

Siguranţa circulaţiei

Siguranţa clientului

55

SP

Suduri polietilenă

56

VNCEC

Verificări nedistructive şi a comportării în exploatare a construcţiilor

 

57

ZP

Zidărie şi pereţi

ANEXA Nr. 9: FIŞĂ DE EVALUARE - Şef de laborator/Specialist încercări nedistructive

I.DATE DE IDENTIFICARE LABORATOR GRAD ......

Proprietarul laboratorului: .........................................

Sediul social: ............................................................

Adresa laboratorului: ................................................

Profilurile: .................................................................

II.MOD DE ÎNDEPLINIRE A CERINŢELOR PROFESIONALE:

Numele şi prenumele: ...............................................

Studii: ........................................................................

Vechimea în activitatea de laborator: ........................

Nr. crt.

Cerinţa evaluată

Conform

Neconform

Observaţii

1.

Cerinţe de studii şi experienţă profesională (conform anexei nr. 5 la procedură)

 

 

Dosar personal de laborator (decizie de numire, diplomă de studii, documente doveditoare vechime, adeverinţe/diplome privind instruiri profesionale)

2.

Evaluarea cunoştinţelor profesionale
(conform art. 16 alin. (6)-(8) din procedură)

 

 

Chestionar de evaluare Punctaj

Numele şi prenumele evaluatorului IJC/ICB

Semnătura

Data

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 10: RAPORT DE EVALUARE a laboratorului de analize şi încercări în activitatea de construcţii încheiat astăzi .............

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

Inspectoratul Judeţean în Construcţii ...................................

INSPECTORATUL ÎN CONSTRUCŢII BUCUREŞTI

Datele de identificare a laboratorului

 

Instituţia tutelară:

Nr. de înregistrare la registrul comerţului:

 

CUI societate:

 

Adresa instituţiei tutelare:

Nr. de telefon:

 

Nr. fax:

 

Adresa laboratorului:

Nr. de telefon laborator:

 

Nr. fax laborator:

 

 

Baza legală a atestării:

 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare

- Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare

- Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994

- Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808/2005

- SR EN ISO CEI 17025: 2005 şi SR EN ISO CEI 17025: 2005/AC: 2007 - Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări

- Procedura privind evaluarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.497/2011- Reglementări tehnice (regulamente, proceduri, specificaţii, normative, instrucţiuni, ghiduri, metodologii, manuale etc.)

Comisia de autorizare compusă din:

Numele şi prenumele

Preşedinte

 

Membru

 

Secretar comisie

 

În urma analizării Dosarului de autorizare de către comisia de autorizare s-au constatat următoarele:

Nr. crt.

Criteriul analizat

DA

NU

1.

Fişa de identificare este completată cu toate datele de identificare necesare în faza de autorizare/extindere/modificare/reînnoire?

 

 

2.

Lista documentelor sistemului de management al calităţii conţine documentele necesare funcţionării sistemului?

 

 

3.

Lista profilurilor şi încercărilor de laborator pentru care se solicită autorizarea

 

 

4.

Chestionarul de informare şi autoevaluare s-a completat conform cerinţelor etapei de autorizare/ extindere/modificare/reînnoire?

 

 

5.

S-a constatat realizarea tuturor acţiunilor corective stabilite în procesul-verbal rezultat în urma verificărilor efectuate în baza chestionarului de informare şi autoevaluare?

 

 

Alte constatări rezultate în urma analizei:

 

 

 

 

Paginile anexate, în număr de ......., fac parte integrantă din prezentul raport de evaluare.

CONCLUZIA COMISIEI DE AUTORIZARE

În urma analizei documentelor, laboratorul ................................., cu sediul în .........................................,

ÎNDEPLINEŞTE/NU ÎNDEPLINEŞTE cerinţele de autorizare/extindere/modificare/reînnoire.

Comisia de autorizare

Numele şi prenumele

Semnătura

Preşedinte

 

 

Membru

 

 

Secretar comisie

 

 

Prezentul raport de evaluare a fost întocmit în ................... exemplare.

ANEXA Nr. 11:

- verso model autorizaţie -

Data reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii autorizate:

.................................

Ştampila

Data reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii autorizate:

...................................

Ştampila

Data reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii autorizate:

..................................

Ştampila

Data reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii autorizate:

.....................

Ştampila

Data reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii autorizate:

.................................

Ştampila

Data reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii autorizate:

.................................

Ştampila

Data reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii autorizate:

.................................

Ştampila

Data reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii autorizate:

.................................

Ştampila

Data reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii autorizate:

.................................

Ştampila

Data reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii autorizate:

.................................

Ştampila

Data reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analize şi încercaţi în activitatea de construcţii autorizate:

.................................

Ştampila

Data reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii autorizate:

.................................

Ştampila

 

ANEXA Nr. 12: CERERE DE REÎNNOIRE a autorizaţiei laboratorului de analize şi încercări în activitatea de construcţii

- Model -

Prin prezenta, .................................. (denumirea instituţiei) ...................................................., reprezentată prin ...................................................,cu sediul în ........................................................................, vă solicităm declanşarea procedurii de reînnoire a autorizării laboratorului ....................................gradul ....... în acest sens vă supunem spre analiză dosarul de autorizare anexat, compus din:

1 fişa de identificare a laboratorului;

2 lista profilurilor şi încercărilor de laborator pentru care se solicită reînnoirea;

3 notificarea privind orice modificare a datelor cuprinse în fişele de prezentare cu privire la structura de personal, aparatura de măsurare, respectarea condiţiilor declarate şi a cerinţelor organismului de autorizare.

Declarăm prin prezenta că am luat cunoştinţă de prevederile reglementărilor tehnice şi ale legislaţiei în vigoare aplicabile activităţii laboratorului pentru care solicităm reînnoirea autorizării şi ne angajăm să respectăm prevederile acestor reglementări pe toată perioada de valabilitate a autorizaţiei; în caz contrar, suntem de acord cu suspendarea sau retragerea autorizaţiei.

Vă rugăm ca după analizarea dosarului de reînnoire, în cazul în care acesta corespunde exigenţelor stabilite pentru autorizare, propuneţi perioada de efectuare a evaluării la faţa locului a laboratorului.

Conducătorul unităţii,

..................................

(numele şi prenumele)

...........................

(semnătura)

Data ..........................

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 400 din data de 8 iunie 2011