Guvernul României

 

Hotărâre nr. 808/2005

din 14/07/2005

pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea

laboratoarelor de analize si încercări în activitatea de

construcţii

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 735 din 12/08/2005

Actul a intrat in vigoare la data de 12 august 2005

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, si al art. 38 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize si încercări în activitatea de construcţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Autorizarea laboratoarelor de analize si încercări în activitatea de construcţii se face de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.

Art. 3. - Autorizaţiile emise de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri îsi menţin valabilitatea până la expirarea termenelor pentru care au fost acordate.

 

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneaza:

---------------

Ministrul transporturilor, construcţiilor şi

turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul delegat pentru lucrari publice

si amenajarea teritoriului,

Laszlo Borbely

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Francu

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 808.

 

 

ANEXĂ

REGULAMENT

privind autorizarea laboratoarelor de analize si încercări în

activitatea de construcţii

 

 

Guvernul României

Regulament

din 14/07/2005

privind autorizarea laboratoarelor de analize si încercări

în activitatea de construcţii

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 735 din 12/08/2005

 

Actul a intrat in vigoare la data de 12 august 2005

 

 

 

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Autorizarea laboratoarelor de analize si încercări în activitatea de construcţii, denumite în continuare laboratoare de încercări în construcţii, reprezintă componenta sistemului calităţii în construcţii instituit de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, prin care sunt recunoscute oficial competenţa tehnică a laboratoarelor de a efectua analize si încercări specifice domeniului construcţii si competenţa legală de a emite documente valabile pentru atestarea calităţii lucrărilor de construcţii.

Art. 2. - (1) Prezentul regulament se aplică:

a) laboratoarelor care execută analize si încercări în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în construcţii, cu standardele naţionale sau cu alte documente tehnice aplicabile, pentru controlul calităţii pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii;

b) laboratoarelor care execută analize si încercări pentru constatarea stării tehnice a construcţiilor existente, necesare în cadrul activităţilor de expertizare tehnică a construcţiilor si de urmărire a comportării în timp a construcţiilor.

(2) Prezentul regulament nu se aplică laboratoarelor de încercări prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii.

(3) Pentru aplicarea prezentului regulament, expresia lucrări de construcţii semnifică lucrările de execuţie a construcţiilor noi, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora, precum si lucrările de intervenţii în timp  asupra construcţiilor existente si instalaţiilor aferente acestora, constând în lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, reabilitare, extindere, desfiinţare parţială si reparaţii, după caz.

Art. 3. - Prezentul regulament stabileste condiţiile generale privind autorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii, precum si cadrul organizatoric de desfăsurare a activităţii de autorizare.

Art. 4. - Documentele emise de laboratoarele de încercări în construcţii sunt valabile în condiţiile în care:

a) laboratoarele emitente sunt autorizate si autorizarea este valabilă;

b) documentele sunt emise pentru domeniile de competenţă autorizate.

 

 

CAPITOLUL II

 

Domenii si condiţii de autorizare

 

Art. 5. - Autorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii constă în:

a) evaluarea domeniului de activitate, respectiv a analizelor si încercărilor ce pot fi efectuate;

b) evaluarea personalului pentru îndeplinirea unor funcţii sau sarcini specifice în activitatea de laborator.

Art. 6. - (1) Evaluarea domeniului de activitate se realizează pe profiluri si tipuri de analize si încercări ce pot fi efectuate, identificate pe baza unui nomenclator de analize si încercări.

(2) Domeniul de activitate autorizat pentru un laborator, poate include unul sau mai multe profiluri, respectiv tipuri, de analize si încercări.

Art. 7. - Evaluarea personalului de laborator se face pe baza unor cerinţe privind nivelul de instruire, specialitatea de formare profesională si experienţa în activitatea de laborator, stabilite prin Procedura de autorizare a personalului din laboratoarele de analize si încercări în construcţii.

Art. 8. - (1) Poate fi autorizată ca laborator de încercări în construcţii orice persoană juridică sau entitate din cadrul unei persoane juridice, cu sediul în România, care funcţionează ca laborator de

încercări si îndeplineste criteriile de autorizare si cerinţele minime de competenţă referitoare la autorizare, prevăzute în Procedura privind evaluarea laboratoarelor de analiză si încercări în construcţii în vederea autorizării. Standardul naţional de referinţă în domeniu este SR EN ISO 17025

"Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări si etalonări".

(2) Laboratoarele de încercări în construcţii se autorizează, la solicitarea acestora, pe domenii exprimate prin profilurile si tipurile de analize si încercări pentru care, pe baza unei evaluări specifice, dovedesc că dispun cel puţin de condiţiile de competenţă tehnică prevăzute de Procedura privind evaluarea laboratoarelor de analize si încercări în construcţii în vederea autorizării.

(3) Laboratoarele de încercări în construcţii acreditate de organismul naţional de acreditare se autorizează fără altă evaluare pentru analizele si încercările înscrise în certificatul de acreditare si

solicitate pentru autorizare în condiţiile prevăzute la art. 11 lit. a).

(4) Laboratoarele de încercări în construcţii autorizate trebuie să îndeplinească în mod permanent cerinţele si condiţiile care au stat la baza autorizării.

Art. 9. - (1) Autorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii se finalizează printr-un certificat de autorizare, cu o durată de valabilitate de 4 ani.

(2) Pe durata de valabilitate a autorizării, laboratoarele de încercări în construcţii sunt supuse supravegherii permanente prin reevaluări anuale, pe baza cărora autorizarea poate fi menţinută sau, după caz, suspendată, limitată ori retrasă.

 

CAPITOLUL III

Organizarea activităţii de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcţii

 

Art. 10. - (1) Autorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii se face de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin comisii de autorizare care se organizează la nivelul inspectoratelor teritoriale în construcţii aparţinând acestuia.

(2) Comisiile de autorizare se constituie si îsi desfăsoară activitatea pe baza unui set unic de documente cuprinzând:

a) regulamentul de organizare si funcţionare a comisiilor de autorizare;

b) proceduri si instrucţiuni de lucru privind evaluarea laboratoarelor si a personalului de laborator în vederea autorizării, precum si supravegherea laboratoarelor autorizate.

(3) Componenţa comisiilor de autorizare se aprobă prin dispoziţii ale inspectorului general de stat.

(4) Coordonarea comisiilor de autorizare se realizează de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., aparatul central, printr-un compartiment de specialitate.

(5) Documentele prevăzute la alin. (2) se elaborează de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. si se aprobă de conducerea acestuia.

Art. 11. - Autorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii cuprinde, în principal, următoarele etape:

a) depunerea cererii pentru autorizare, însoţită de un chestionar de informare si autoevaluare

completat, de către laboratorul de încercări solicitant la comisia de autorizare de la inspectoratul

teritorial în construcţii în jurisdicţia căruia se situează sediul laboratorului, prin care se precizează

explicit domeniul pentru care se solicită autorizarea si informaţiile aferente relevante;

b) analizarea de către comisia de autorizare a informaţiilor privind laboratorul solicitant, furnizate de acesta prin chestionarul de informare si autoevaluare;

c) evaluarea la faţa locului de către evaluatori desemnaţi de comisia de autorizare si întocmirea raportului de evaluare;

d) analizarea de către comisia de autorizare a dosarului de evaluare - cerere, chestionar de informare si autoevaluare, informaţii culese în timpul evaluării la faţa locului, raportul de evaluare si stabilirea concluziilor cu privire la îndeplinirea criteriilor de autorizare de către laboratorul solicitant;

e) întocmirea si eliberarea certificatului de autorizare;

f) supravegherea laboratoarelor autorizate prin reevaluare la intervale specificate si întocmirea rapoartelor de supraveghere;

g) analizarea periodică de către comisia de autorizare a situaţiei laboratoarelor autorizate, pe baza rapoartelor de supraveghere, a programelor de acţiuni corective, a eventualelor sesizări si reclamaţii si a altor informaţii relevante pe care le deţin, si stabilirea concluziilor cu privire la menţinerea sau modificarea, după caz, a statutului autorizării - suspendare, limitare sau retragere.

Art. 12. - (1) Comisiile de autorizare din cadrul inspectoratelor teritoriale în construcţii transmit compartimentului de specialitate din cadrul aparatului central datele de identificare a laboratoarelor de încercări în construcţii evaluate si domeniile lor de competenţă acceptate pentru autorizare, precum si informaţiile relevante  rezultate pe parcursul supravegherii laboratoarelor autorizate.

(2) Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului central întocmeste certificatele de autorizare, care se semnează de inspectorul general de stat, si le transmite comisiilor de autorizare implicate spre a fi puse la dispoziţia laboratoarelor de încercări în construcţii autorizate.

Art. 13. - În situaţiile în care în cadrul procesului de supraveghere se constată neconformităţi în legătură cu îndeplinirea cerinţelor pentru autorizare, evaluatorii împreună cu laboratoarele de încercări în construcţii în cauză stabilesc programe de acţiuni corective pentru eliminarea neconformităţilor, precum si modul de urmărire si raportare a realizării acestora, care se supun avizării comisiei de autorizare implicate.

Art. 14. - Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. transmite semestrial Ministerului Transporturilor, Construcţiilor si Turismului rapoarte informale privind evidenţa laboratoarelor de încercări în construcţii autorizate si domeniile de competenţă aferente, precum si eventualele modificări ale statutului în vigoare al autorizărilor.

 

CAPITOLUL IV

Obligaţii si răspunderi

 

Art. 15. - Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. are următoarele obligaţii si răspunderi:

a) să organizeze sistemul de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcţii, în conformitate cu prevederile prezentului regulament;

b) să asigure funcţionarea acestui sistem si să îl evalueze periodic în scopul eficientizării si/sau armonizării cu reglementările legale în vigoare;

c) să asigure si să facă publică evidenţa actualizată la zi a laboratoarelor de încercări în construcţii autorizate;

d) să întocmească si să transmită semestrial rapoarte informale Ministerului Transporturilor, Construcţiilor si Turismului.

Art. 16. - Laboratoarele de încercări în construcţii, care fac obiectul prezentului regulament, au următoarele obligaţii si răspunderi:

a) să facă demersurile necesare pentru autorizare;

b) să precizeze toate datele si informaţiile cerute pentru autorizare;

c) să faciliteze si să asigure condiţiile necesare pentru verificarea la faţa locului de către evaluatorii desemnaţi de comisiile de autorizare a condiţiilor de competenţă tehnică obligatorii pentru autorizare;

d) să achite, la termenele stabilite, potrivit reglementărilor aplicabile, costurile pentru autorizare si supraveghere;

e) să menţină permanent condiţiile de competenţă tehnică dovedite la autorizare;

f) să facă uz de autorizare exclusiv pentru încercările supuse autorizării si cuprinse în certificatul de autorizare;

g) să informeze imediat comisia de autorizare implicată asupra oricăror schimbări survenite privind condiţiile avute în vedere la acordarea autorizării;

h) să stabilească cu clienţii limitele de utilizare a rapoartelor de încercări emise.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii si finale

 

Art. 17. - Până la data aderării României la Uniunea Europeană, laboratoarele de încercări în construcţii ale staţiilor de betoane si ale staţiilor de mixturi asfaltice sunt supuse cerinţelor de autorizare conform prezentului regulament.

Art. 18. - După data aderării României la Uniunea Europeană, laboratoarele de încercări în construcţii cu sediul în statele membre ale Uniunii Europene, care sunt autorizate de autorităţile competente din statele respective sau deţin autorizări echivalente acestora, vor fi considerate autorizate, în sensul prezentei hotărâri, conform principiului recunoasterii reciproce.

Art. 19. - Cheltuielile ocazionate de autorizarea si supravegherea laboratoarelor de încercări în construcţii se suportă de laboratoarele solicitante.

Art. 20. - Controlul respectării prevederilor prezentului regulament se face de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.