Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - MDRAP - Ordin nr. 3482/2013 din 10 decembrie 2013

Ordinul nr. 3482/2013 pentru modificarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.496/2011 

În vigoare de la 18 decembrie 2013

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 799 din 18 decembrie 2013. Formă aplicabilă la 25 septembrie 2019.

    Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi ale art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994, 
    în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 pct. II lit. e) şi j) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cu modificările ulterioare, 
    în temeiul art. 12 alin. (7) şi al art. 14 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare, 

    viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin. 

   Art. I. -   Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.496/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 30 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
   1. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
   2. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
   Art. II. -   Autorizaţiile de diriginte de şantier emise de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, aflate în valabilitate, şi ştampilele titularilor acestora îşi păstrează valabilitatea. 
   Art. III. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 


Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea

    Bucureşti, 10 decembrie 2013. 
    Nr. 3.482. 

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 3 la procedură) 

MODELUL AUTORIZAŢIEI  

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 4 la procedură) 

MODEL DE ŞTAMPILĂ
pentru titularul autorizaţiei de diriginte de şantier în domeniile specificate
 

    Modelul de ştampilă pentru titularul autorizaţiei de diriginte de şantier în domeniile specificate este indicat în figura de mai jos, cu respectarea dimensiunilor indicate. Modelul este cu titlu de exemplu.  

    Modelul de ştampilă pentru titularul autorizaţiei de diriginte de şantier în domeniile specificate pentru cazul în care prima ştampilă a fost pierdută sau sustrasă este indicat în figura de mai jos, cu respectarea dimensiunilor indicate în figura de mai sus. Modelul este cu titlu de exemplu.