LEGEA nr. 21/1991 din 1 martie 1991 a cetăţeniei române - REPUBLICARE*)

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(1)Cetăţenia română este legătura şi apartenenţa unei persoane fizice la statul român.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(2)Cetăţenii români sunt egali în faţa legii; numai ei vor fi admişi în funcţiile publice civile şi militare.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(3)Cetăţenii României se bucură de protecţia statului român.

Art. 2

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #Modurile de dobândire şi de pierdere a cetăţeniei române sunt cele prevăzute în prezenta lege.

Art. 3

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #Încheierea, declararea nulităţii, anularea sau desfacerea căsătoriei între un cetăţean român şi un străin nu produce efecte asupra cetăţeniei soţilor.

CAPITOLUL II: Dobândirea cetăţeniei române

Art. 4

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #Cetăţenia română se dobândeşte prin:

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #a)naştere;

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #b)adopţie;

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #c)acordare la cerere.

Secţiunea A: Prin naştere

Art. 5

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(1)Copiii născuţi pe teritoriul României, din părinţi cetăţeni români, sunt cetăţeni români.

(2)Sunt, de asemenea, cetăţeni români cei care:

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #a)s-au născut pe teritoriul statului român, chiar dacă numai unul dintre părinţi este cetăţean român;

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #b)s-au născut în străinătate şi ambii părinţi sau numai unul dintre ei are cetăţenia română.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(3)Copilul găsit pe teritoriul statului român este considerat cetăţean român, până la proba contrarie, dacă niciunul dintre părinţi nu este cunoscut.

Secţiunea B: Prin adopţie

Art. 6

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(1)Cetăţenia română se dobândeşte de către copilul cetăţean străin sau fără cetăţenie prin adopţie, dacă adoptatorii sunt cetăţeni români. În cazul în care adoptatul este major, este necesar consimţământul acestuia.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(2)În cazul în care numai unul dintre adoptatori este cetăţean român, cetăţenia adoptatului minor va fi hotărâtă, de comun acord, de către adoptatori. În situaţia în care adoptatorii nu cad de acord, instanţa judecătorească competentă să încuviinţeze adopţia va decide asupra cetăţeniei minorului, ţinând seama de interesele acestuia. În cazul copilului care a împlinit vârsta de 14 ani este necesar consimţământul acestuia.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(3)Dacă adopţia se face de către o singură persoană, iar aceasta este cetăţean român, minorul dobândeşte cetăţenia adoptatorului.

Art. 7

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(1)În cazul declarării nulităţii sau anulării adopţiei, copilul care nu a împlinit vârsta de 18 ani este considerat că nu a fost niciodată cetăţean român, dacă domiciliază în străinătate sau dacă părăseşte ţara pentru a domicilia în străinătate.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(2)În cazul desfacerii adopţiei copilul care nu a împlinit vârsta de 18 ani pierde cetăţenia română pe data desfacerii adopţiei, dacă acesta domiciliază în străinătate sau dacă părăseşte ţara pentru a domicilia în străinătate.

Secţiunea C: Prin acordare la cerere

Art. 8

(1)Cetăţenia română se poate acorda, la cerere, persoanei fără cetăţenie sau cetăţeanului străin, dacă îndeplineşte următoarele condiţii:

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #a)s-a născut şi domiciliază, la data cererii, pe teritoriul României sau, deşi nu s-a născut pe acest teritoriu, domiciliază în condiţiile legii pe teritoriul statului român de cel puţin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit şi convieţuieşte cu un cetăţean român, de cel puţin 5 ani de la data căsătoriei;

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #b)dovedeşte, prin comportament, acţiuni şi atitudine, loialitate faţă de statul român, nu întreprinde sau sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea acţiuni;

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #c)a împlinit vârsta de 18 ani;

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #d)are asigurate în România mijloace legale pentru o existenţă decentă, în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor;

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #e)este cunoscut cu o bună comportare şi nu a fost condamnat în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român;

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #f)cunoaşte limba română şi posedă noţiuni elementare de cultură şi civilizaţie românească, în măsură suficientă pentru a se integra în viaţa socială;

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #g)cunoaşte prevederile Constituţiei României şi imnul naţional.

(2)Termenele prevăzute la alin. (1) lit. a) pot fi reduse până la jumătate în următoarele situaţii:

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #a)solicitantul este o personalitate recunoscută pe plan internaţional;

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #b)solicitantul este cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene;

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #c)solicitantul a dobândit statut de refugiat potrivit prevederilor legale în vigoare;

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #d)solicitantul a investit în România sume care depăşesc 1.000.000 de euro.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(3)Dacă cetăţeanul străin sau persoana fără cetăţenie care a solicitat să i se acorde cetăţenia română se află în afara teritoriului statului român o perioadă mai mare de 6 luni în cursul unui an, anul respectiv nu se ia în calcul la stabilirea perioadei prevăzute la alin. (1) lit. a).

Art. 9

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(1)Copilul născut din părinţi cetăţeni străini sau fără cetăţenie şi care nu a împlinit vârsta de 18 ani dobândeşte cetăţenia română o dată cu părinţii săi.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(2)În cazul în care numai unul dintre părinţi dobândeşte cetăţenia română, părinţii vor hotărî, de comun acord, cu privire la cetăţenia copilului. În situaţia în care părinţii nu cad de acord, tribunalul de la domiciliul minorului va decide, ţinând seama de interesele acestuia. În cazul copilului care a împlinit vârsta de 14 ani este necesar consimţământul acestuia.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(3)Copilul dobândeşte cetăţenia română pe aceeaşi dată cu părintele său.

(4)În cazul în care minorul a dobândit cetăţenia română în condiţiile alin. (1) sau (2) şi nu a fost inclus în certificatul de cetăţenie al părintelui sau nu i s-a eliberat certificat de cetăţenie potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. (5) sau (7), părinţii sau, după caz, părintele, cetăţeni români, pot solicita transcrierea ori înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine în condiţiile Legii nr. 119/1996*) cu privire la actele de stare civilă, republicată.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #*) Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 2 noiembrie 2009.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(5)Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani poate formula în nume propriu cererea de transcriere sau înscriere a certificatului ori extrasului de naştere. În acest caz, dovada cetăţeniei minorului se face cu cartea de identitate sau paşaportul emisă/emis de autorităţile române părintelui ori cu certificatul prevăzut la art. 20 alin. (4).

Art. 10

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(1)Cetăţenia română se poate acorda şi persoanelor care au pierdut această cetăţenie, precum şi descendenţilor acestora până la gradul II inclusiv şi care cer redobândirea ei, cu păstrarea cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinesc în mod corespunzător condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-e).

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(2)Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi apatrizilor foşti cetăţeni români şi descendenţilor acestora până la gradul II inclusiv.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(3)Redobândirea cetăţeniei de către unul dintre soţi nu are nicio consecinţă asupra cetăţeniei celuilalt soţ. Soţul cetăţean străin sau fără cetăţenie al persoanei care redobândeşte cetăţenia română poate cere acordarea cetăţeniei române în condiţiile prezentei legi.

Art. 11

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(1)Persoanele care au dobândit cetăţenia română prin naştere sau prin adopţie şi care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau această cetăţenie Ie-a fost ridicată fără voia lor, precum şi descendenţii acestora până la gradul III, la cerere, pot redobândi sau li se poate acorda cetăţenia română, cu posibilitatea păstrării cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c) şi e).

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(2)Dispoziţiile art. 10 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL III: Procedura acordării cetăţeniei române

Art. 12

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #Aprobarea cererilor de acordare ori de redobândire a cetăţeniei române se face prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, pe baza propunerilor Comisiei pentru cetăţenie.

Art. 13

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(1)Cererea de acordare sau, după caz, de redobândire a cetăţeniei române se formulează în limba română, se adresează Comisiei pentru cetăţenie şi se depune personal sau, în cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procură specială şi autentică la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, fiind însoţită de acte care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(2)Cererile de redobândire sau de acordare a cetăţeniei române întemeiate pe dispoziţiile art. 10 alin. (1) şi art. 11 pot fi depuse şi la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României. În cazul în care cererile au fost depuse la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, acestea vor fi trimise de îndată Comisiei pentru cetăţenie din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

Art. 14

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(1)Comisia pentru cetăţenie, denumită în continuare Comisia, entitate fără personalitate juridică din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru acordarea, redobândirea, retragerea sau renunţarea la cetăţenia română.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(2)Comisia are un secretariat tehnic constituit în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(3)Membrii Comisiei şi preşedintele acesteia se numesc prin ordin al ministrului justiţiei, pentru un mandat de 2 ani, şi pot fi revocaţi pe toată durata mandatului prin ordin al ministrului justiţiei.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(4)Comisia are activitate permanentă, este formată dintr-un preşedinte şi din 20 de membri, personal din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. Lucrările Comisiei nu sunt publice, acestea se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 3 membri şi sunt prezidate de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru desemnat de acesta.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(5)Îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru acordarea ori redobândirea cetăţeniei române se constată printr-un raport motivat, care se adoptă de Comisie cu votul majorităţii celor prezenţi. În caz de paritate, votul preşedintelui Comisiei sau al înlocuitorului acestuia este decisiv.

Art. 15

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(1)Cererea de acordare sau de redobândire a cetăţeniei este înregistrată la secretariatul tehnic al Comisiei. În cazul în care constată lipsa unor documente necesare soluţionării cererii, preşedintele Comisiei solicită, prin rezoluţie, completarea dosarului. În cazul în care, în termen de cel mult 6 luni de la primirea solicitării, nu sunt transmise actele necesare, cererea se va respinge ca nesusţinută.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(2)Preşedintele Comisiei, prin rezoluţie, stabileşte termenul la care se va dezbate cererea de acordare sau redobândire a cetăţeniei, dispunând totodată solicitarea de relaţii de la orice autorităţi cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) şi e).

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(3)La termenul stabilit în vederea dezbaterii cererii, Comisia verifică îndeplinirea condiţiilor necesare acordării sau redobândirii cetăţeniei, cu excepţia condiţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f) şi g).

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(4)În cazul în care Comisia constată necesitatea audierii unor persoane care ar putea da informaţii utile în vederea soluţionării cererii, dispune citarea acestora, stabilind un nou termen.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(5)În cazul în care sunt întrunite condiţiile pentru acordarea cetăţeniei române, Comisia stabileşte, într-un termen ce nu va depăşi 6 luni, programarea persoanei la interviul organizat pentru verificarea condiţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f) şi g).

Art. 16

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(1)Cererea de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române, formulată potrivit art. 11, este înregistrată la secretariatul tehnic al Comisiei.

(2)Preşedintele Comisiei pentru cetăţenie, prin rezoluţie, dispune:

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #a)solicitarea de relaţii de la orice autorităţi cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) şi e);

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #b)completarea dosarului, în termen de cel mult două luni de la primirea solicitării secretariatului tehnic al Comisiei de către petent, în cazul în care se constată lipsa unor documente necesare soluţionării cererii, sub sancţiunea respingerii cererii ca nesusţinută;

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #c)fixarea termenului la care Comisia va verifica îndeplinirea condiţiilor necesare acordării sau redobândirii cetăţeniei române potrivit art. 11, termen care nu va depăşi 5 luni de la data înregistrării cererii.

Art. 17

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(1)În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru acordarea ori redobândirea cetăţeniei, precum şi în cazul nepromovării interviului prevăzut la art. 15 alin. (5) ori al neprezentării, în mod nejustificat, la susţinerea acestuia, Comisia, printr-un raport motivat, propune preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie respingerea cererii.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(2)O nouă cerere de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române se poate depune după 6 luni de la respingerea cererii anterioare.

Art. 18

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(1)Dacă solicitantul este declarat admis la interviu, Comisia va întocmi un raport în care va menţiona întrunirea condiţiilor legale pentru acordarea sau, după caz, redobândirea cetăţeniei.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(2)Raportul, însoţit de cererea de acordare ori de redobândire a cetăţeniei, va fi înaintat preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

Art. 19

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(1)Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta lege, emite ordinul de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române, după caz. Ordinul de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române se comunică solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, de îndată, de la data emiterii ordinului.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(2)În cazul în care constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie respinge, prin ordin, cererea de acordare sau de redobândire a cetăţeniei.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(3)Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române, respectiv ordinul de respingere a cererii de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române se comunică, de îndată, solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(4)Ordinul de respingere a cererii de acordare sau redobândire a cetăţeniei române poate fi atacat, în termen de 15 zile de la data comunicării, la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ. Hotărârea curţii de apel este definitivă şi poate fi supusă recursului la Secţia de contencios administrativ a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Art. 20

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(1)Cetăţenia română se acordă sau se redobândeşte la data depunerii jurământului de credinţă.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(2)În termen de 3 luni de la data comunicării ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de acordare sau redobândire a cetăţeniei române, persoanele cărora li s-a acordat sau care au redobândit cetăţenia română vor depune jurământul de credinţă faţă de România.

(3)Jurământul de credinţă se depune în şedinţă solemnă în faţa ministrului justiţiei şi a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie sau a unuia dintre cei 2 vicepreşedinţi ai autorităţii delegaţi în acest sens şi are următorul conţinut:

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #"Jur să fiu devotat patriei şi poporului român, să apăr drepturile şi interesele naţionale, să respect Constituţia şi legile României."

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(4)După depunerea jurământului, Comisia eliberează certificatul de cetăţenie română, care va fi întocmit în două exemplare, semnate de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, dintre care un exemplar va fi înmânat titularului. Ambele exemplare ale certificatului conţin elemente de siguranţă şi au aplicate fotografii ale titularului.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(5)În situaţia în care copiii minori dobândesc cetăţenia română odată cu părinţii sau cu unul dintre ei, aceştia vor fi înscrişi în certificatul de cetăţenie al părinţilor şi nu depun jurământul.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(6)Persoana care a obţinut cetăţenia română în condiţiile prevăzute la art. 10 şi 11, cu menţinerea domiciliului în străinătate, va depune jurământul de credinţă în faţa şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al României din ţara în care domiciliază, în termenul prevăzut la alin. (2). În acest caz, certificatul de cetăţenie română va fi eliberat de şeful misiunii diplomatice sau al oficiului consular respectiv.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(7)În cazul în care copilul devine major în timpul procesului de soluţionare a cererii şi până la data dobândirii de către părinţi a cetăţeniei române, acesta va depune jurământul şi i se va elibera certificat de cetăţenie distinct.

Art. 21

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(1)Nedepunerea, din motive imputabile persoanei care a obţinut cetăţenia română, a jurământului de credinţă, în termenul prevăzut la art. 20 alin. (2), atrage încetarea efectelor ordinului de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române faţă de persoana în cauză.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(2)Constatarea încetării efectelor ordinului de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române faţă de persoanele care nu au depus jurământul în condiţiile legii se face de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, la sesizarea direcţiei de specialitate din cadrul autorităţii, sau, după caz, de şeful misiunii diplomatice ori al oficiului consular.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(3)Persoana care decedează înaintea depunerii jurământului de credinţă faţă de România este recunoscută ca fiind cetăţean român, la cererea succesorilor săi legali, de la data emiterii ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române, urmând a fi eliberat certificatul de cetăţenie de către Comisie. Cererea poate fi depusă în termen de un an de la data decesului titularului cererii de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(4)Persoana care nu poate depune jurământul de credinţă faţă de România din cauza unui handicap permanent sau a unei boli cronice obţine cetăţenia română de la data emiterii ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de acordare sau, după caz, de redobândire a cetăţeniei române, pe baza cererii şi a înscrisurilor medicale, transmise în acest sens, personal sau prin reprezentantul legal ori convenţional cu mandat special, până la data finalizării procedurii de acordare sau, după caz, de redobândire a cetăţeniei. Cererea adresată Comisiei privind eliberarea certificatului de cetăţenie poate fi formulată în termen de un an de la data luării la cunoştinţă a termenului de depunere a jurământului de credinţă. Nedepunerea cererii în termenul de un an atrage încetarea efectelor ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române.

CAPITOLUL IV: Dovada cetăţeniei române

Art. 22

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(1)Dovada cetăţeniei române se face cu cartea de identitate sau, după caz, cu buletinul de identitate, paşaportul ori cu certificatul prevăzut la art. 20 alin. (4).

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(2)Cetăţenia copilului până la vârsta de 14 ani se dovedeşte cu certificatul său de naştere, însoţit de buletinul ori cartea de identitate, după caz, sau paşaportul oricăruia dintre părinţi.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(3)În cazul în care copilul este înscris în paşaportul unuia dintre părinţi sau, după caz, în buletinul de identitate, dovada cetăţeniei se face cu oricare dintre aceste acte.

Art. 23

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #În caz de nevoie misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României eliberează, la cerere, dovezi de cetăţenie pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate.

CAPITOLUL V: Pierderea cetăţeniei române

Art. 24

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #Cetăţenia română se pierde prin:

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #a)retragerea cetăţeniei române;

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #b)aprobarea renunţării la cetăţenia română;

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #c)în alte cazuri prevăzute de lege.

Secţiunea A: Prin retragerea cetăţeniei române

Art. 25

(1)Cetăţenia română se poate retrage persoanei care:

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #a)aflată în străinătate, săvârşeşte fapte deosebit de grave prin care vatămă interesele statului român sau lezează prestigiul României;

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #b)aflată în străinătate, se înrolează în forţele armate ale unui stat cu care România a rupt relaţiile diplomatice sau cu care este în stare de război;

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #c)a obţinut cetăţenia română prin mijloace frauduloase;

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #d)este cunoscută ca având legături cu grupări teroriste sau Ie-a sprijinit, sub orice formă, ori a săvârşit alte fapte care pun în pericol siguranţa naţională.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(2)Cetăţenia română nu poate fi retrasă persoanei care a dobândit-o prin naştere.

Art. 26

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #Retragerea cetăţeniei române nu produce efecte asupra cetăţeniei soţului sau copiilor persoanei căreia i s-a retras cetăţenia.

Secţiunea B: Prin aprobarea renunţării la cetăţenia română

Art. 27

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #Pentru motive temeinice se poate aproba renunţarea la cetăţenia română persoanei care a împlinit vârsta de 18 ani şi care:

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #a)nu este învinuită sau inculpată într-o cauză penală ori nu are de executat o pedeapsă penală;

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #b)nu este urmărită pentru debite către stat, persoane fizice sau juridice din ţară sau, având astfel de debite, le achită ori prezintă garanţii corespunzătoare pentru achitarea lor;

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #c)a dobândit ori a solicitat şi are asigurarea că va dobândi o altă cetăţenie.

Art. 28

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(1)Pierderea cetăţeniei române prin aprobarea renunţării nu produce niciun efect asupra cetăţeniei soţului sau copiilor minori.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(2)Cu toate acestea, în cazul în care ambii părinţi obţin aprobarea renunţării la cetăţenia română, iar copilul minor se află împreună cu ei în străinătate ori părăseşte împreună cu ei ţara, minorul pierde cetăţenia română odată cu părinţii săi, iar dacă aceştia au pierdut cetăţenia română la date diferite, pe ultima dintre aceste date. Copilul minor care, pentru a domicilia în străinătate, părăseşte ţara după ce ambii părinţi au pierdut cetăţenia română pierde cetăţenia română pe data plecării sale din ţară.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(3)Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care numai unul dintre părinţi este cunoscut sau este în viaţă.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(4)Copilul minor, încredinţat prin hotărâre judecătorească părintelui care are domiciliul în străinătate şi care renunţă la cetăţenie, pierde cetăţenia română pe aceeaşi dată cu părintele căruia i-a fost încredinţat şi la care locuieşte, cu condiţia obţinerii acordului celuilalt părinte, cetăţean român.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(5)În situaţiile prevăzute la alin. (2)-(4) copilului care a împlinit vârsta de 14 ani i se cere consimţământul.

Secţiunea C: Alte cazuri de pierdere a cetăţeniei române

Art. 29

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(1)Copilul minor, cetăţean român, adoptat de un cetăţean străin, pierde cetăţenia română, dacă, la cererea adoptatorului sau, după caz, a adoptatorilor, dobândeşte cetăţenia acestora în condiţiile prevăzute de legea străină. Minorului care a împlinit vârsta de 14 ani i se cere consimţământul.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(2)Data pierderii cetăţeniei române în condiţiile alin. (1) este data dobândirii de către minor a cetăţeniei adoptatorului.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(3)În cazul declarării nulităţii sau anulării adopţiei, copilul care nu a împlinit vârsta de 18 ani este considerat că nu a pierdut niciodată cetăţenia română.

Art. 30

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(1)În situaţia prevăzută la art. 5 alin. (3) copilul găsit pierde cetăţenia română, dacă până la împlinirea vârstei de 18 ani i s-a stabilit filiaţia faţă de ambii părinţi, iar aceştia sunt cetăţeni străini.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(2)Cetăţenia română se pierde şi în cazul în care filiaţia s-a stabilit numai faţă de un părinte cetăţean străin, celălalt părinte rămânând necunoscut.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(3)Data pierderii cetăţeniei române în condiţiile alin. (1) şi (2) este data stabilirii filiaţiei copilului.

CAPITOLUL VI: Procedura retragerii cetăţeniei române şi aprobării renunţării la cetăţenia română

Art. 31

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(1)Cererea de renunţare la cetăţenia română, însoţită de actele doveditoare prevăzute la art. 27, se depune la secretariatul tehnic al Comisiei sau la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din ţara în care solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(2)În cazul în care constată lipsa documentelor necesare soluţionării cererii, preşedintele Comisiei solicită, prin rezoluţie, completarea dosarului. În cazul în care, în termen de cel mult 6 luni de la comunicare, nu sunt transmise actele necesare, cererea va fi respinsă ca nesusţinută.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(3)În cazul în care dosarul cuprinde toate documentele necesare soluţionării cererii de renunţare la cetăţenia română, preşedintele Comisiei, prin rezoluţie, dispune solicitarea de relaţii de la orice autorităţi cu privire la îndeplinirea condiţiei prevăzute, după caz, la art. 27 lit. a) şi b).

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(4)Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie dispune, prin ordin, aprobarea sau, după caz, respingerea cererii de renunţare la cetăţenia română, pe baza raportului Comisiei, prin care aceasta constată îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 27.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(5)Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de renunţare la cetăţenia română se comunică solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(6)Ordinul de respingere a cererii de renunţare la cetăţenia română poate fi atacat, în termen de 15 zile de la data comunicării, la Curtea de Apel Bucureşti. Hotărârea curţii de apel este definitivă şi este supusă recursului la Secţia de contencios administrativ a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(7)Pierderea cetăţeniei române prin renunţare are loc la data eliberării adeverinţei de renunţare la cetăţenia română.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(8)Dovada renunţării la cetăţenia română se face cu adeverinţă eliberată de secretariatul Comisiei, pentru persoanele cu domiciliul în România, ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, pentru persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, în baza ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

Art. 32

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(1)Orice autoritate sau persoană care are cunoştinţă de existenţa unui motiv pentru retragerea cetăţeniei române poate sesiza, în scris, Comisia, având obligaţia să prezinte dovezile de care dispune.

(2)Preşedintele Comisiei stabileşte, prin rezoluţie, termenul la care se va dezbate sesizarea de retragere, dispunând totodată:

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #a)solicitarea punctului de vedere al autorităţilor competente cu privire la îndeplinirea condiţiilor legale privind retragerea cetăţeniei;

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #b)invitarea persoanei care a formulat sesizarea, precum şi a oricărei persoane care ar putea da informaţii utile soluţionării cererii;

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #c)citarea persoanei în cauză la domiciliul cunoscut sau, dacă acesta nu se cunoaşte, prin publicarea citaţiei în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Citarea persoanei are loc cu cel puţin 6 luni înainte de termenul fixat pentru dezbaterea sesizării.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(3)La termenul stabilit pentru dezbaterea sesizării, Comisia verifică îndeplinirea condiţiilor necesare retragerii cetăţeniei române. Aceasta audiază persoanele citate potrivit alin. (2) lit. b), precum şi persoana în cauză. Lipsa persoanei legal citate nu împiedică desfăşurarea procedurilor de retragere a cetăţeniei române.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(4)În cazul în care constată îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condiţiilor legale de retragere a cetăţeniei române, Comisia va propune preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, printr-un raport motivat, aprobarea retragerii cetăţeniei române sau, după caz, respingerea sesizării.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(5)Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, emite ordinul de retragere a cetăţeniei române, respectiv de respingere a sesizării de retragere a cetăţeniei, în cazul în care constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(6)Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de admitere sau de respingere a sesizării de retragere a cetăţeniei se comunică persoanei în cauză, precum şi persoanei care a făcut sesizarea, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(7)Ordinul poate fi atacat, în termen de 15 zile de la data comunicării, la secţia de contencios administrativ a curţii de apel de la domiciliul sau, după caz, reşedinţa solicitantului. Dacă solicitantul nu are domiciliul sau reşedinţa în România, ordinul poate fi atacat, în acelaşi termen, la Secţia de contencios administrativ a Curţii de Apel Bucureşti. Hotărârea curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(8)Pierderea cetăţeniei române prin retragere are loc la data emiterii ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de aprobare a retragerii cetăţeniei române.

CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 33

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #Sunt şi rămân cetăţeni români persoanele care au dobândit şi au păstrat această cetăţenie potrivit legislaţiei anterioare.

Art. 34

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(1)Cererile privind acordarea cetăţeniei române şi aprobarea renunţării la cetăţenia română sunt supuse unei taxe prevăzute de lege.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(2)Prin derogare de la prevederile alin. (1), redobândirea cetăţeniei române potrivit art. 10 alin. (2) şi art. 11 este scutită de plata taxelor prevăzute de lege.

Art. 35

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #Persoanele cărora li s-a acordat cetăţenia română, potrivit legii, au toate drepturile şi libertăţile, precum şi obligaţiile prevăzute prin Constituţie şi prin legile ţării pentru cetăţenii români.

Art. 36

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(1)Cetăţenia română cu titlu de "cetăţenie de onoare" se poate acorda unor străini pentru servicii deosebite aduse ţării şi naţiunii române, la propunerea Guvernului, fără nicio altă formalitate, de către Parlamentul României.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(2)Persoanele care au dobândit cetăţenia de onoare se bucură de toate drepturile civile şi politice recunoscute cetăţenilor români, cu excepţia dreptului de a alege şi de a fi ales şi de a ocupa o funcţie publică.

Art. 37

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #Pentru situaţiile în care se cere consimţământul celuilalt părinte sau al minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, acesta trebuie făcut în forma unei declaraţii autentice date în faţa notarului public sau, în străinătate, la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României.

Art. 38

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(1)Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #(2)Cererile aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor rezolva în conformitate cu prevederile acesteia. Condiţiile de dobândire a cetăţeniei române rămân supuse reglementărilor în vigoare la data depunerii cererii.

Art. 39

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 24/1971 - Legea cetăţeniei române, Decretul-lege nr. 137/1990 privind unele dispoziţii referitoare la cetăţenia română, prevederile art. 3 şi ale art. 8 din Decretul-lege nr. 7/1989 privind repatrierea cetăţenilor români şi a foştilor cetăţeni români, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #-****-

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #*) Republicată în temeiul art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 10 februarie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 17 iunie 2010, dându-se textelor o nouă numerotare.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #Legea cetăţeniei române nr. 21/1991 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, iar ulterior a mai fost modificată şi completată prin:

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #- Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 167/2001 privind suspendarea aplicării prevederilor art. 35 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 decembrie 2001, aprobată prin Legea nr. 225/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 29 aprilie 2002;

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 18 iunie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 542/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 4 octombrie 2002;

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2002 privind suspendarea aplicării unor dispoziţii din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 25 noiembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 165/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 7 mai 2003;

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2003 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 9 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 405/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 15 octombrie 2003;

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #- Legea nr. 248/2003 pentru completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 13 iunie 2003;

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 14 septembrie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 70/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 11 aprilie 2008;

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2008 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 13 noiembrie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 171/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 14 mai 2009;

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 21 aprilie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 16 noiembrie 2009.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #NOTĂ:

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #Reproducem mai jos prevederi care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 21/1991 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actelor modificatoare:

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #1.- Art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991:

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #"- Art. IV - Litera n) a articolului 11 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă."

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #2.- Art. II din Legea nr. 354/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991:

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #"- Art. II*). - începând cu data de 1 ianuarie 2010, în vederea înregistrării cererilor de redobândire sau acordare a cetăţeniei române, formulate în temeiul dispoziţiilor art. 101**) din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor înfiinţa birouri teritoriale în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie."

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #*)- Art. II a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 10 februarie 2010.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #**)- Art. 101 a devenit în urma renumerotării art. 11.

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/sintact 4.0/cache/Legislatie/temp984268/00134032.HTM - #Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 576 din data de 13 august 2010