ORDONANTA nr. 33 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale
Forma sintetică la data 21-apr-2016. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.

(la data 29-apr-2002 actul a fost aprobat de Legea 223/2002 )

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. IV.6 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta.

Art. 1

Autoritatile publice centrale si locale elibereaza certificate si adeverinte numai în cazurile în care situatiile sau datele a caror confirmare se cere rezulta din documentele detinute de acestea.

Art. 2

(1)Prin certificat în sensul prezentei ordonante se întelege documentul prin care se confirma exactitatea sau realitatea unui fapt ori se atesta o anumita calitate în vederea valorificarii anumitor drepturi de catre persoana care solicita eliberarea acestuia.

(2)Prin adeverinta în sensul prezentei ordonante se întelege documentul prin care se atesta un drept sau un fapt.

Art. 3

(1)Certificatele si adeverintele se elibereaza numai la cererea scrisa a persoanei sau a persoanelor îndreptatite ori a mandatarului acestora si numai în situatia în care confirmarea, respectiv atestarea dreptului sau faptului, le privesc în mod direct.

(2)În cazurile în care reglementarile legale în vigoare permit eliberarea certificatelor si a adeverintelor fara prezentarea cererii scrise, eliberarea acestora se face ca atare.

(3)Certificatele si adeverintele pot fi eliberate si mandatarului persoanei sau persoanelor îndreptatite.

Art. 4

(1)Autoritatile publice centrale si locale care elibereaza certificate si adeverinte vor retine copii de pe documentele eliberate.

(2)Certificatele si adeverintele eliberate sunt semnate de catre conducatorul autoritatii publice centrale sau locale sau de catre împuternicitii acestuia, dupa care se va aplica stampila institutiei.

(2)Certificatele si adeverintele se semneaza de catre conducatorul autoritatii publice centrale sau locale ori de catre împuternicitii acestuia, se înregistreaza si se dateaza, dupa care se aplica stampila institutiei.
(la data 29-apr-2002 Art. 4, alin. (2) modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 223/2002 )

Art. 5

Certificatele si adeverintele eliberate vor contine, în mod obligatoriu, pe lânga situatiile sau datele a caror confirmare sau atestare se solicita, si mentionarea documentului din care rezulta acestea.

Art. 6

În cazul în care eliberarea certificatelor si a adeverintelor este supusa platii anticipate a unor taxe stabilite prin reglementari legale, în cuprinsul acestora se va face mentiune cu privire la sumele încasate, precum si la modalitatea de plata.

Art. 7

Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de catre persoanele abilitate sa semneze certificate sau adeverinte atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, materiala, civila sau penala, dupa caz, conform dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 8

Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga Decretul Consiliului de Stat nr. 86/1950 referitor la reglementarea eliberarii certificatelor, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 32 din 1 aprilie 1950.

-****-

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmânca

Publicata în Monitorul Oficial cu numarul 88 din data de 2 februarie 2002


Forma sintetică la data 21-apr-2016. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.