HOTARÂRE nr. 1173 din 2 octombrie 2003

privind atribuirea electronica si distribuirea

autorizatiilor de transport rutier international de marfa

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 15 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1

Prezenta hotarâre are drept scop stabilirea principiilor si a conditiilor de utilizare a procedurii electronice pentru atribuirea autorizatiilor de transport rutier international de marfa.

Art. 2

Atribuirea prin procedura electronica a autorizatiilor de transport rutier international de marfa se realizeaza cu respectarea urmatoarelor principii:

a) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca orice operator de transport rutier sa aiba dreptul de a deveni, în conditiile legii, titular de autorizatii de transport rutier international de marfa;

b) transparenta, respectiv punerea, în conditiile legii, la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii electronice pentru atribuirea autorizatiilor de transport rutier international de marfa;

c) tratamentul egal, respectiv aplicarea, în mod nediscriminatoriu, a criteriilor de selectie pentru atribuirea autorizatiilor de transport rutier international de marfa, astfel încât orice operator de transport rutier sa aiba sanse egale de a i se atribui respectiva autorizatie.

Art. 3

(1) În sensul prezentei hotarâri, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) Sistemul informatic pentru atribuirea electronica a autorizatiilor de transport rutier international de marfa - sistem informatic de utilitate publica, accesibil prin Internet la o adresa dedicata, utilizat pentru atribuirea autorizatiilor de transport rutier international de marfa, sistem denumit în continuare SIAE;

b) procedura electronica - utilizarea, în tot sau în parte, a facilitatilor tehnice oferite de SIAE în cadrul atribuirii unei autorizatii de transport rutier international de marfa;

c) operatorul SIAE - Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, persoana juridica de drept public care, în conditiile legii, asigura atribuirea autorizatiilor de transport rutier international de marfa prin procedura electronica;

d) parc eligibil - totalitatea autovehiculelor detinute de un operator de transport care sunt licentiate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si care respecta conditiile cerute de un anumit tip de autorizatie;

e) potentialul de transport - capacitatea operatorului de transport de a efectua, la un moment dat, transporturi rutiere internationale de marfa cu autovehiculele din parcul eligibil propriu, corelata cu indicele de comportament;

f) indicele de comportament - atributul operatorului de transport care reflecta modul de comportament al acestuia în utilizarea autorizatiilor de transport rutier international de marfa si în achitarea debitelor catre institutiile statului.

(2) În cuprinsul prezentei hotarâri sunt, de asemenea, aplicabile definitiile prevazute în anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata si modificata prin Legea nr. 105/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4

(1) Autorizatiile de transport rutier international de marfa sunt acordate Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din România, pe baza de reciprocitate, de catre autoritatile competente din strainatate, în conformitate cu acordurile rutiere internationale la care România este parte.

(2) În termen de 5 zile calendaristice de la primirea autorizatiilor în conformitate cu prevederile alin. (1), Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului le va preda, pe baza de proces-verbal cu borderou pe serii de autorizatii, operatorului SIAE în vederea atribuirii electronice si a distribuirii acestora catre operatorii de transport rutier.

Art. 5

În vederea atribuirii autorizatiilor de transport rutier international de marfa operatorii de transport vor parcurge urmatoarele etape:

a) înregistrarea în SIAE;

b) eliberarea certificatului digital;

c) vizualizarea autorizatiilor disponibile;

d) efectuarea rezervarii de traseu;

e) depunerea cererii de eliberare a autorizatiei;

f) atribuirea electronica a autorizatiei;

g) eliberarea autorizatiei.

CAPITOLUL II: Conditii de înregistrare în SIAE

Art. 6

(1) Pot participa la procedura electronica de atribuire a autorizatiilor de transport rutier international de marfa doar operatorii de transport înregistrati în SIAE si care au obtinut de la operatorul SIAE certificatul digital.

(2) Sunt înscrisi în SIAE operatorii de transport rutier international de marfa licentiati de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului prin Autoritatea Rutiera Româna - ARR.

(3) Operatorii de transport înscrisi în SIAE au dreptul sa solicite operatorului SIAE eliberarea certificatului digital.

Art. 7

Eliberarea certificatului digital se face în baza unei cereri depuse de operatorul de transport.

Art. 8

(1) La eliberarea certificatului digital, operatorul de transport rutier international de marfa trebuie sa plateasca un tarif de eliberare al carui cuantum este de 420.000 lei.

(2) Sumele încasate din tariful prevazut la alin. (1) se retin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispozitia opera-torului SIAE.

Art. 9

(1) Operatorii de transport rutier international de marfa înregistrati în SIAE se vor autentifica în sistem, pe baza de cont, parola si certificat digital.

(2) Dovada înregistrarii în SIAE se face cu certificatul digital eliberat în acest sens de operatorul SIAE.

(3) Certificatul digital este valabil un an calendaristic si se reînnoieste pe baza solicitarii operatorilor de transport depuse la operatorul SIAE cu cel putin 15 zile înainte de expirarea termenului.

(4) La reînnoirea certificatului digital, operatorii de transport vor achita catre operatorul SIAE un tarif de reînnoire în cuantumul prevazut la art. 8 alin. (1).

(5) Prevederile art. 8 alin. (2) se aplica în mod corespunzator.

Art. 10

Operatorul SIAE va radia înscrierea în sistem în situatia în care operatorul de transport rutier international de marfa:

a) încalca normele si procedurile de securitate ale SIAE, stabilite de operatorul acestuia;

b) are indice de comportament egal cu zero;

c) nu solicita în termenul prevazut la art. 9 alin. (3) reînnoirea certificatului digital.

CAPITOLUL III: Criteriile de atribuire a autorizatiilor de transport rutier international de marfa

Art. 11

(1) Dupa primirea de la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a autorizatiilor de transport rutier international de marfa, operatorul SIAE va realiza repartizarea pe luni a autorizatiilor si va publica în SIAE disponibilul pe fiecare luna si stocul total de autorizatii.

(2) Alocarea pe luni a autorizatiilor se face pe baza datelor statistice cu privire la frecventa operatiunilor de transport rutier international de marfa.

(3) Prin exceptie de la alin. (1) si (2), autorizatiile CEMT anuale si autorizatiile de Franta anuale se atribuie în luna decembrie a fiecarui an pentru anul calendaristic urmator, pe baza metodologiei stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

Art. 12

(1) Autorizatiile de transport rutier international de marfa aferente unei luni se împart, în mod egal, pe fiecare clasa de operatori de transport.

(2) Operatorii de transport rutier international de marfa se împart în patru clase, fiecare clasa continând aproximativ 25% din parcul eligibil total al acestora.

(3) Operatorii de transport rutier international de marfa cu acelasi numar de autovehicule licentiate sunt încadrati în aceeasi clasa, gruparea fiind realizata prin comasarea la clasa în care se încadreaza majoritatea operatorilor cu parc eligibil identic.

(4) Clasele de operatori de transport rutier international de marfa pot fi modificate lunar, în functie de parcul eligibil comunicat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si vor fi afisate permanent în SIAE.

Art. 13

(1) Autorizatiile de transport rutier international de marfa, din cadrul unei clase de transportatori, se atribuie operatorilor de transport din clasa respectiva, cu respectarea criteriului potentialului de transport al operatorului.

(2) Potentialul de transport al operatorului de transport rutier international de marfa se calculeaza prin înmultirea numarului de autovehicule licentiate din parcul acestuia, care respecta criteriile cerute de fiecare categorie de autorizatie, cu indicele de comportament al operatorului de transport.

(3) Indicele de comportament al operatorului de transport rutier international de marfa este masurat în procente, existând posibilitatea sa depaseasca 100%, dar nu mai mult de 150%.

(4) Fiecare operator de transport rutier international de marfa are la înregistrare un indice de comportament de 100%.

Art. 14

(1) Dupa eliberarea certificatului digital, procentajul prevazut la art. 13 alin. (4) va fi scazut de catre operatorul SIAE astfel:

a) cu un procentaj de 5% - daca operatorul de transport rutier international de marfa transmite autorizatiile de orice tip, inclusiv autorizatiile CEMT si autorizatiile de Franta anuale, de la un operator la altul;

b) cu un procentaj de 5% - daca operatorul de transport rutier international de marfa utilizeaza autorizatiile de Franta anuale în regim de cabotaj pe teritoriul Frantei si/sau în regim de terta tara;

c) cu un procentaj de 25% - daca operatorul de transport rutier international de marfa utilizeaza originalele declarate pierdute, furate sau distruse;

d) cu un procentaj de 5% - daca operatorul de transport rutier international de marfa nu returneaza autorizatiile eliberate de operatorul SIAE într-un termen de 5 zile calendaristice de la expirarea perioadei de utilizare a acestora, cu exceptia autorizatiilor CEMT anuale si a autorizatiilor de Franta anuale, care se returneaza în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea perioadei de valabilitate a acestora.

(2) În cazul prevazut la alin. (1) lit. a) sunt sanctionati ambii operatori, atât utilizatorul de drept, cât si utilizatorul de fapt.

(3) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va comunica operatorului SIAE cazurile operatorilor de transport prevazuti la alin. (1) lit. a)-c), în vederea modificarii indicelui de comportament.

Art. 15

Procentajul prevazut la art. 13 alin. (4) va fi crescut de catre operatorul SIAE, în cazul în care operatorul de transport rutier international de marfa renunta la autorizatiile suplimentare de recompensa care i se cuvin de drept prin utilizarea sistemelor RO-LA si RO-RO, cu un procentaj de 2% pentru fie-care autorizatie.

Art. 16

(1) Autorizatiile suplimentare de recompensa se distribuie doar operatorilor de transport rutier international de marfa care folosesc sistemul RO-LA si RO-RO, în functie de modul de atribuire de catre tarile în cauza.

(2) Dovada utilizarii sistemelor RO-LA si RO-RO se depune la operatorul SIAE.

(3) Distribuirea autorizatiilor suplimentare de recompensa se face catre operatorul de transport rutier international de marfa care îndeplineste conditiile prevazute la alin. (1) si (2), doar daca acesta detine parc eligibil.

(4) În cazul în care operatorul de transport rutier international de marfa nu detine parc eligibil, acesta primeste o autorizatie bilaterala fara plata pentru acea tara în limita stocului disponibil sau o crestere a indicelui de comportament cu 2%, iar autorizatia corespunzatoare se adauga la stocul de autorizatii bilaterale fara plata pentru tara respectiva, în vederea repartizarii.

(5) Operatorul de transport rutier international de marfa poate renunta, de asemenea, la autorizatia suplimentara de recompensa cuvenita, dobândind o crestere a indicelui de comportament de 2%, caz în care ea va fi inclusa în categoria autorizatiilor bilaterale fara plata pentru tara respectiva, în vederea repartizarii.

CAPITOLUL IV: Procedura de alocare si atribuire a autorizatiilor de transport rutier international de marfa

Art. 17

Operatorul SIAE va afisa permanent în sistem, pe tari si tipuri, disponibilul de autorizatii de transport rutier international de marfa, aferent fiecarei luni, precum si autorizatiile atribuite pe operatori de transport.

Art. 18

Algoritmul utilizat pentru calcularea numarului de autorizatii ce urmeaza a fi alocate lunar unui operator este urmatorul: numarul total de autorizatii dintr-o anumita categorie se împarte la potentialul de transport total al operatorilor de transport, rezultând numarul de autorizatii din categoria respectiva pe unitatea de potential; numarul de autorizatii pe unitatea de potential se înmulteste cu potentialul fiecarui operator, rezultând numarul de autorizatii din respectiva categorie ce urmeaza a fi alocate pentru fiecare operator.

Art. 19

(1) Operatorii de transport rutier international de marfa vor putea face rezervari pentru autorizatiile de transport rutier international de marfa necesare parcurgerii unui traseu.

(2) Pentru stabilirea unui traseu, operatorii de transport rutier international de marfa pot defini ei însisi traseul, prin alegerea pas cu pas a tarilor de parcurs, sau pot selecta, în functie de tara de destinatie, unul dintre traseele recomandate de SIAE.

(3) La sfârsitul fiecarei luni, autorizatiile nerezervate vor fi reportate pentru luna urmatoare.

(4) Un operator de transport rutier international de marfa nu poate face mai mult de doua rezervari/luna/autovehicul pentru autorizatiile dintr-o anumita categorie.

(5) Numarul maxim de rezervari simultane ale unui operator de transport rutier international de marfa nu poate depasi jumatate din parcul eligibil pentru autorizare al acestuia.

Art. 20

(1) Perioada de valabilitate a rezervarilor prevazute la art. 19 alin. (1) este de 7 zile calendaristice.

(2) Operatorul de transport rutier international de marfa are obligatia ca, în maximum 72 de ore de la momentul efectuarii rezervarii, sa confirme respectiva rezervare, sub sanctiunea radierii acesteia din SIAE.

(3) Prin exceptie de la alin. (1), pentru transporturile agabaritice, perioada de valabilitate a rezervarii este de 45 de zile calendaristice.

(4) În situatia prevazuta la alin. (3), titularul rezervarii are obligatia ca, în primele 30 de zile calendaristice, sa reconfirme rezervarea si, totodata, va putea prelungi perioada de valabilitate a rezervarii cu maximum 15 zile calendaristice, fara însa a depasi un total de 60 de zile calendaristice de la data de început a rezervarii.

Art. 21

Orice operator de transport rutier international de marfa înregistrat va putea consulta în SIAE, în orice moment, folosind datele personale de identificare, parcul propriu licentiat, traseele efectuate, autorizatiile disponibile, rezervarile efectuate si perioada de valabilitate a acestora, precum si toate autorizatiile eliberate.

Art. 22

(1) Eliberarea autorizatiilor de transport rutier international de marfa se face în temeiul unei cereri în format electronic a operatorului de transport.

(2) Cererea prevazuta la alin. (1) trebuie sa fie transmisa în SIAE numai în perioada de valabilitate a rezervarii.

(3) Cererea de eliberare a autorizatiei va contine, în mod obligatoriu, optiunea cu privire la modul de transmitere a autorizatiei, si anume: ridicare prin delegat de la sediul operatorului SIAE sau transmitere la sediu operatorilor.

(4) Autorizatiile de terta tara se acorda, la cerere, oricarui operator de transport rutier international de marfa înscris în SIAE, în limita disponibilitatii acestora în sistem.

Art. 23

În procesul de atribuire electronica a autorizatiilor de transport rutier international de marfa se va lua în calcul potentialul de transport al operatorilor de transport, evidentiat în SIAE.

Art. 24

Eliberarea autorizatiilor de transport rutier international de marfa se va realiza numai în conditiile în care operatorul de transport prezinta dovada efectuarii unui transport international de marfa, prin carnetul TIR sau T1, CMR, numar de sigiliu si altele asemenea sau daca declara pe propria raspundere ca va efectua un transport international de marfa si ca va iesi din tara în termen de 15 zile calendaristice de la eliberarea acesteia.

Art. 25

(1) Autorizatiile de transport rutier international de marfa contin, sub sanctiunea nulitatii absolute, mentiuni cu privire la datele de identificare ale operatorului de transport caruia i-a fost eliberata respectiva autorizatie, si anume: denumire, sediu, cod unic de înregistrare/numar de înmatriculare si codul fiscal, precum si timbru sec sau holograma aplicate de operatorul SIAE.

(2) Autorizatiile de transport rutier international de marfa nu pot face obiectul unei cesiuni, sub sanctiunea nulitatii absolute, si nu pot fi utilizate decât de titularii acestora.

Art. 26

(1) Perioada de utilizare a autorizatiilor de transport rutier international de marfa este de 45 de zile calendaristice de la eliberarea acestora, cu exceptia autorizatiilor de tip CEMT anuale si a autorizatiilor de Franta anuale, a caror valabilitate este de un an, precum si a autorizatiilor de tip CEMT lunare, a caror valabilitate este de o luna.

(2) În termen de 15 zile de la eliberarea autorizatiei, operatorul de transport trebuie sa efectueze cel putin un transport rutier international de marfa.

Art. 27

(1) În termen de 5 zile calendaristice de la expirarea perioadei de utilizare a autorizatiei, operatorii de transport rutier international de marfa sunt obligati sa returneze operatorului SIAE, prin delegat sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire, autorizatiile de transport utilizate.

(2) Nerespectarea obligatiei prevazute la alin. (1) atrage modificarea indicelui de comportament al operatorului de transport rutier international de marfa, anularea autorizatiei si reducerea, în mod proportional, a numarului de rezervari din SIAE ale respectivului operator.

(3) Suspendarea utilizarii autorizatiei va fi publicata în SIAE.

Art. 28

(1) La eliberarea autorizatiei, operatorul de transport rutier international de marfa trebuie sa faca dovada achitarii, în contul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, a taxelor stabilite prin Hotarârea Guvernului nr. 1.130/2002 privind actualizarea taxelor aferente autorizatiilor pentru transportul rutier international de marfuri ce se elibereaza operatorilor de transport cu sediul în România, care efectueaza transport rutier de marfuri în trafic international.

(2) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va transmite operatorului SIAE, defalcat pe fiecare ordin de plata si tip de autorizatie, componenta sumelor achitate.

CAPITOLUL V: Sanctiuni

Art. 29

(1) Operatorii de transport rutier international de marfa vor fi suspendati din SIAE, la solicitarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în situatia utilizarii autorizatiilor originale declarate pierdute, furate, distruse sau falsificate.

(2) În cazul prevazut la alin. (1), masura suspendarii se ia pe o perioada de doua luni.

(3) Dupa aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1), operatorul SIAE va informa despre aceasta, de îndata, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 30

(1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 120.000.000 lei la 400.000.000 lei urmatoarele fapte:

a) neutilizarea autorizatiei de transport rutier international de marfa, cu exceptia autorizatiilor de tip CEMT anuale, pentru o perioada ce depaseste 15 zile calendaristice de la eliberarea acesteia;

b) utilizarea autorizatiei de transport rutier international de marfa de catre alta persoana decât titularul acesteia;

c) utilizarea autorizatiei de transport rutier international de marfa fara ca aceasta sa fie completata cu datele de identificare ale operatorului de transport ori fara sa aiba aplicat timbrul sec sau holograma;

d) nereturnarea autorizatiilor în termenul prevazut la art. 27 alin. (1).

(2) Constatarea faptelor prevazute la alin. (1) se face de catre personalul autorizat al operatorului SIAE sau al Autoritatii Rutiere Române - ARR.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul împuternicit al Autoritatii Rutiere Române - ARR, la sesizarea operatorului SIAE.

(4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29 din aceeasi ordonanta.

CAPITOLUL VI: Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 31

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, în procesul de stabilire a traseelor se vor avea în vedere rutele alternative si transportul combinat.

(2) Pentru anul 2003, în procesul de stabilire a traseelor se vor avea în vedere stocul disponibil de autorizatii, rutele alternative, precum si transportul combinat.

Art. 32

(1) În vederea participarii la procedura electronica de atribuire a autorizatiilor de transport rutier international de marfa, operatorii de transport rutier international de marfa au obligatia ca, pâna la data de 30 septembrie 2003, sa obtina certificatul digital.

(2) În vederea obtinerii certificatului digital, operatorii de transport rutier international de marfa trebuie sa prezinte si autorizatiile detinute în stoc la momentul respectiv.

(3) Autorizatiile prezentate în conditiile alin. (2) se vizeaza de operatorul SIAE prin aplicare de timbru sec sau holograma si se completeaza cu datele de identificare ale operatorului de transport detinator.

(4) Nerespectarea obligatiei prevazute la alin. (2) atrage suspendarea utilizarii autorizatiilor neprezentate.

Art. 33

La iesirea din tara a operatorilor de transport rutier international de marfa, Politia de Frontiera Româna verifica existenta, exactitatea si autenticitatea timbrului sec sau a hologramei aplicate pe autorizatia de transport rutier international de marfa.

Art. 34

Pentru buna functionare a SIAE, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, prin Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei - I.G.C.T.I., si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Autoritatea Rutiera Româna - ARR, vor asigura, în mod reciproc, fluxurile de date necesare punerii în practica a prevederilor prezentei hotarâri.

-****-

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 722 din data de 16 octombrie 2003