Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Acord pentru desfășurarea exercițiilor comerciale pentru activități de alimentație publică

Descriere procedură

​Reprezinta actul administrativ emis de către Primaria Municipiului Timișoara, în temeiul Legii 650/2002, prin care se autorizeaza tipul de activitate comercială sau de prestări servicii precum și suprafața  de vânzare, se stabilește orarul de funcționare în funcție de criteriile din regulamentul de functionare și totodata se impun unele condiții specifice pentru desfășurarea unor activități comerciale.

Căi de atac

​Legislatia nu contine prevederi speciale privind caile de atac, in caz de litigiu fiind aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Bd. C.D. Loga, nr. 1, Timisoara
Telefon: 0256 969
E-mail: primariatm@primariatm.ro

Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Timisoara,Județ TIMIS
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
30 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
1 zile calendaristice
Se aplică aprobarea tacită
Da

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Cerere emitere acord

In vederea  emitereii acordului pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale

Formular predefinit
2Certificat Unic de Înregistrare emis de Oficul Registrului ComerţuluiAtasament-
3Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului Timiş

Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului Timiș, în temeiul Legii  nr. 265 din 22 iulie 2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului

Atasament-
4Extras de Carte Funciară nu mai vechi de 30 de zile al spaţiului supus autorizării şi acte doveditoare în cazul schimbării funcţiunii faţă de funcţiunea iniţială (unde este cazul)

În situația în  care autorizarea se solicită pentru o  construcție provizorie care nu necesita întabularea, se va depune și autorizația de construcție, planurile anexă la aceasta, vizate spre neschimbare, procesul verbal de recepție semnat de reprezentantul autorității publice locale sau certificatul de existență a construcției.

Atasament-
5Contract de închiriere/subînchiriere/concesiune sau comodat încheiat cu proprietarul tabular al spaţiului supus autorizării, dacă este cazul titlu asupra imobiluluiAtasament-
6Dovada îndeplinirii cerinţei ca personalul angajat să detină cunostinte de specialitate pentru efectuarea de activităti comerciale cu produse din sectorul de alimentatie publică, în conformitate cu prevederile art.5 alin 2 din OG 99/ 2000 actualizată, republicată.

Prezentare diplome de calificare ale presonalului angajat.

Atasament-
7Contract încheiat cu societatea de salubrizare respectiv cu cea de dezinsecție. Contract de colectare a uleiurilor uzate, pentru activitățile cuprinse în codurile CAEN 5610, 5621, 5629.Atasament-
8Planul punctului de lucru intocmit de către un proiectant autorizat  din care să reiasă suprafata tuturor spatiilor care alcatuiesc unitatea supusa autorizării si în mod obligatoriu pozitia unitătii (subsol/ demisol/ parter sau etaj).


Atasament-
9Autorizaţia privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcţii şi amenajări pentru care sunt incidente prevederile Legii nr.307/2006 republicata, HG nr.571/10.08.2016, actualizată sau documentul justificativ (negație) prin care operatorul economic nu este obligat să obțină autorizația privind securitatea la incendiu

Negatie sau Autorizatia, planul/planurile vizate spre neschimbare si scenariul de securitate la incendiu.

Atasament-
10Structurile de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică în circuit deschis: unităţi de alimentaţie din incinta structurilor de primire cu funcţiuni de cazare şi cele administrate de societăţi de turism, indiferent de amplasament (restaurante, baruri, unităţi tip fast-food, cofetării, patiserii etc) vor prezenta copia certificatului care atestă categoria localului emis de către Ministerul Turismului.Atasament-
11Autorizaţie de mediu pentru activităţile cuprinse în anexa 1 la Ordinul nr.1798/2007 al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, sau acte normative ce vor reglementa situaţia, în vigoare la data autorizării. Pentru activităţile de alimentatie publică pentru care nu este necesară autorizaţia de mediu se va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere cu privire la numărul de locuri.Atasament-
12Notificarile/Avizele emise de catre Directia Sanitar-Veterinara în conformitate cu legislaţia specifică pentru unităţile cu profil alimentar inclusiv cele de alimentaţie publică.Atasament-
13Contract încheiat cu o firma de pază, în cazul unitătilor care au un orar de functionare care depăseste ora  22:00Atasament-
14Declaraţia privind încadrarea pe tipuri a unitătii de alimentatie publică. Sunt incidente prevederile H.G 843/14.10.1999Formular predefinit
15Dovada neîncadrării imobilului în restrictiile stabilite de prevederile O.G 20/1994 privind masurile pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

Raport de expertiza tehnica

Atasament-
16Acordul vecinilor direct afectați, în cazul schimbării funcțiunii spațiului (dacă este cazul).Atasament-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Acord pentru desfășurarea exercițiilor comercialeDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 pentru comercializarea produselor si serviciilor de piata
2HCL 28/02. 02.2023 privind Aprobarea Regulamentului privind condițiile de desfășurare a activităților comerciale și de prestări servicii pe raza municipiului Timișoara

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.