Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Adeverinţa de conformitate a studiilor cu Directiva 2005/36/CE pentru profesiile nereglementate din România

Descriere procedură
PROCEDURA ARE CARACTER INFORMAȚIONAL ȘI NU ESTE DISPONIBILĂ PENTRU SOLUȚIONARE PRIN INTERMEDIUL ACESTEI PLATFORME.


Conform prevederilor art. 1 alin. 1 din OMECTS nr. 3199/2012, adeverinţa de conformitate pentru profesiile nereglementate în România se eliberează cetățenilor români, cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, precum și cetățenilor Confederației Elvețiene, care au studiat pe teritoriul României și care solicită eliberarea unei adeverințe de conformitate, în scopul exercitării, în mod independent sau ca salariat, a unei profesii nereglementate în România, dar reglementată într-unul din statele menționate mai sus; pentru a verifica dacă profesia este reglementată puteți accesa http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm Adeverința atestă conformitatea studiilor absolvite în România cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale.

Conform art. 2 din Metodologia aferentă O.M. nr. 3199/2012, "Adeverinţa de conformitate se eliberează de către CNRED […] în baza unui act de studii (diplomă, adeverinţă, certificat sau atestat de competenţă etc.), care se eliberează de o unitate de învăţământ sau de o instituţie acreditată de învăţământ superior, din cadrul sistemului naţional de învăţământ din România."

Pentru profesiile reglementate prin legislaţia românească, o astfel de adeverinţă este eliberată de către autorităţile competente corespunzătoare. Vă recomandăm să verificaţi dacă actele dvs. de studii se referă la o profesie reglementată în România.

Acte necesare / Verificare acte dosar 

1. Cerere

2. Actul de studii pentru care se solicită eliberarea adeverinței de conformitate - în copie:

  • diploma
  • adeverința
  • certificatul sau
  • atestatul de competență, etc.


3. Adeverinţa de autenticitate a actului de studii, eliberată de unitatea de învățământ sau de instituția acreditată de învățământ superior emitentă - original sau copie legalizată,

  • excepție fac adeverinţele care ţin locul diplomei de studii, pentru care nu se solicită prezentarea unei adeverinţe de autenticitate


4. Anexa la actul de studii (Foaia Matricolă sau Suplimentul la Diplomă), în copie;

5. Diploma anterioară şi/sau foaia matricolă anterioară, în copie, în cazul în care se solicită eliberarea adeverinței pentru diploma sau certificatul de şcoală postliceală, de școală profesională, de învăţământ complementar sau de ucenici;

6. Documente personale de identificare, în copie:

  • paşaport
  • actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate
  • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere autorizată (pentru celelalte limbi)


7. Taxa de evaluare de 20 de lei

Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00 şi 13:00-15:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ

Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB

Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă este cazul)!

Evaluarea dosarului

În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului, CNRED verifică existența tuturor documentelor și înștiințează solicitantul în cazul în care constată că dosarul nu este complet. Dacă în termen de 60 de zile de la transmiterea înştiinţării nu se înregistrează completarea dosarului, atunci CNRED returnează dosarul solicitantului.
Termenul de emitere a adeverinței sau de comunicare a deciziei de neemitere este de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului. Termenul poate fi prelungit în cazul în care se impun verificări suplimentare ale actelor depuse la dosar.

Eliberarea adeverinţelor

Program: Luni - Joi, 09:00 - 12:00; 12:30 - 15:00

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti

  • prin poştă, la adresa indicată în cerere
  • prin curier rapid - cu plata la destinație - serviciul de curierat este contractat de către solicitant


Procedura de contestare

Contestarea deciziei CNRED de a nu emite adeverința de conformitate se depune la Registratura Ministerului Educației Naționale în termen de 30 de zile lucratorare de la inștiințarea solicitantului.

Instituţia responsabilăMinisterul Educaţiei Naţionale - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor,Județ BUCURESTIModalitate prestareNational si transfrontalierTimp de soluţionare21 zile calendaristiceTermen de arhivare3 aniTermen de completare dosar15 zile calendaristice

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Adeverință / CertificatDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne
2Directiva 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale
3Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3199 / 03.02.2012 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea pentru profesiile nereglementate în România a adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentă