Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Recunoaşterea calificării profesionale de interpret şi traducător pentru sistemul de justiţie, dobandită într-un stat membru UE sau SEE ori CH, – prestare transfrontalieră

Descriere procedură

Scopul procedurii: Procedura este destinată recunoaşterii certificatelor sau altor documente similare care atestă calitatea de interpret şi traducător în specialitatea ştiinţe juridice a cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene (UE) sau aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) ori Confederaţiei Elveţiene (CH), care intenţionează să presteze temporar sau ocazional în România activităţi specifice prestate de către interpreţii şi traducătorii autorizaţi, documente emise/eliberate de autorităţile competente din statul membru al UE sau aparţinând SEE ori CH de origine sau de provenienţă şi de luare în evidenţa Ministerului Justiţiei, în vederea prestării serviciilor de traducere şi interpretare la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiţiei, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie, organelor de urmărire penală, instanţelor judecătoreşti, birourilor notarilor publici, avocaţilor şi executorilor judecătoreşti.

Beneficiarii procedurii: cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene (UE) sau aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) ori Confederaţiei Elveţiene (CH) care au obținut calificarea profesională de interpret și traducător în alt stat membru UE/SEE/CH și doresc să exercite profesia în România în regim de prestare transfrontalieră.

Instituţie responsabilă - Ministerul Justiţiei

 

Date de contact: Str. Apolodor, nr.17, sector 5, București.

E-mail: interpret-traducator-autorizat@just.ro.

Telefon: 0372041291, 0372041292, 0372041285

http://www.just.ro.

Depunere cerere

Solicitantul va depune cererea prin oricare dintre următoarele modalităţi:

      -prin mijloace electronice:

  -prin intermediul platformei Punctul de contact unic electronic (PCUe);

   

-prin intermediul poştei electronice, pe adresa de e-mail interpret-traducator-autorizat@just.ro;

-prin intermediul poştei/curierului (nu este necesară indicarea unei persoane de contact);      

-personal/prin persoană delegată (nu este necesară prezentarea unei procuri)- la registratura Ministerului Justiţiei.

Program depunere acte http://www.just.ro/contact/


Etapele procedurii              

I.Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, pe baza actelor depuse de solicitanţi              

II.Luarea în evidenţa Ministerului Justiţiei a interpreţilor şi traducătorilor cărora le-au fost recunoscute certificatele sau alte documente similare care atestă calitatea de interpret şi traducător autorizat în specialitatea ştiinţe juridice a cetăţenilor unui stat membru al UE sau aparţinând SEE ori CH    

III. Comunicarea unei adeverinţe din care rezultă luarea în evidenţă a solicitantului.

Taxă

Pentru prestarea serviciului se plăteşte o judiciară de timbru în valoare de 100 lei. Se plăteşte în contul bugetului local al Primăriei Sectorului 5, Bucureşti.

Plata se poate face în numerar / prin virament / în sistem online (inclusiv pe www.ghiseul.ro), la Primărie, unităţi bancare, CEC, Trezoreria Statului sau la Poşta Română, însă, numai în contul bugetului local al primăriei menţionate mai sus.

Obligatoriu, chitanţa trebuie să poarte, în mod expres, menţiunea „taxă judiciară de timbru recunoaştere calificare interpret şi traducător”. Chitanţa se anexează la cerere.

Informaţii suplimentare privind procedura: http://www.just.ro/procedura-recunoasterii-calificarii-profesionale-de-interpret-si-traducator-pentru-sistemul-de-justitie-dobandita-intr-un-stat-membru-al-uniunii-europene-sau-apartinand-spatiului-economic-european-or/

Procedura de contestare

Decizia de refuz de recunoaştere a certificatelor sau a altor documente similare care atestă calitatea de interpret şi traducător autorizat în specialitatea ştiinţe juridice şi de luare în evidenţa Ministerului Justiţiei poate fi atacată cu cerere în contencios administrativ, depusă la instanţa judecătorească competentă, potrivit legii.

Lista interpreților și traducătorilor autorizați, gestionată de Ministerul Justiției, poate fi consultată prin accesarea următorului link: http://old.just.ro/MeniuStanga/Listapersoanelorautorizate/Traducatori/tabid/129/Default.aspx


Instituţia responsabilăMinisterul Justitiei,Județ BUCURESTIModalitate prestareTransfrontalierTimp de soluţionare30 zile calendaristiceTermen de arhivare9999 aniTermen de completare dosar15 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Document prin care s-a dobândit calitatea de interpret şi traducător pentru sistemul de justiţie din statul membru de origine sau de provenienţăCertificatul sau alt document similar care atestă calitatea de interpret şi traducător în specialitatea ştiinţe juridice, eliberat de autoritatea competentă din statul membru al UE sau aparţinând SEE ori CH de origine sau de provenienţă, apostilat, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale – documente scanate ale copiei legalizate şi traducerii legalizateDocument scanat-
2Documentul de atestare

Documentul de atestare a calificării profesionale dobândite în alt stat membru al UE sau SEE ori în CH, eliberat de autoritatea competentă din statul membru care a conferit solicitantului calitatea de interpret şi traducător, apostilat, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale, în care se vor menţiona următoarele: dacă profesia exercitată în statul care a acordat calificarea profesională de interpret şi traducător pentru sistemul justiţiei constituie profesie reglementată în statul respectiv; actul/actele normative care reglementează profesia în statul care a emis actul de autorizare prevăzut la pct. 2; actul oficial (nr. actului, data emiterii, denumirea actului şi emitentul acestuia) în baza căruia solicitantul a dobândit calitatea de interpret şi traducător pentru sistemul justiţiei (autorizaţie, certificat sau alt document similar); durata de valabilitate a actului prin care s-a conferit calitatea de interpret şi traducător pentru sistemul justiţiei; dacă solicitantul exercită profesia şi în prezent, dacă există sau nu motive care împiedică pe solicitant să exercite profesia spre exemplu, existenţa unei suspendări, la cerere sau aplicată ca sancţiune disciplinară.

Documente scanate ale actului şi traducerii legalizate
Document scanat-
3Documentul din care rezultă că solicitantul nu are antecedente penale

Se solicită de Ministerul Justiţiei în baza consimţământului exprimat de solicitant prin cererea de la pct. 1. Vă adresăm rugămintea de a semna (şi) prima pagină a cererii.

Document scanat-
4Fişă de aptitudine eliberată de medicul specializat în medicina muncii / actul medical eliberat în străinătate din care rezultă că solicitantul este apt din punct de vedere medical pentru defăşurarea activităţii de interpretare şi traducereDocumentul din care rezultă că solicitantul este „apt medical pentru desfăşurarea activităţii de interpretare şi traducere” eliberat în România sau în statul membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene de origine sau de provenienţă – document scanat Document scanat-
5Dovada cunoasterii limbii romane

(numai pentru solicitantul care nu a fost autorizat ca interpret şi traducător pentru sistemul justiţiei pentru limba română (din limba română într-o limbă străină, respectiv, dintr-o limbă străină în limba română)

Dovada cunoaşterii limbii române cu acte din care rezultă că solicitantul a absolvit o formă de învăţământ în limba română sau cu certificate de competenţă lingvistică – documente scanate ale copiei legalizate şi traducerii legalizate, dacă este cazul.
Document scanat-
6Act de identitateAct de identitate străin/paşaport (din care să rezulte că solicitantul este stabilit într-un stat membru UE, SEE, CH) - document scanatDocument scanat-
7Chitanţă din care rezultă plata „taxei judiciare de timbru recunoaştere calificare interpret şi traducător”.

Chitanţă din care rezultă plata „taxei judiciare de timbru recunoaştere calificare interpret şi traducător” în valoare de 100 lei – document scanat.

Se plăteşte în contul bugetului local al Primăriei Sectorului 5, Bucureşti.

Plata se poate face în numerar / prin virament / în sistem on-line (inclusiv pe www.ghiseul.ro), la Primărie, unităţi bancare, CEC, Trezoreria Statului sau la Poşta Română, însă, numai în contul bugetului local al primăriei menţionate mai sus.

Chitanţa trebuie să poarte, în mod expres, menţiunea „taxă judiciară de timbru recunoaştere calificarea interpret şi traducător …”.
Document scanat-
8Cerere de recunoastereCerere de recunoaştere a certificatului sau a altui document similar care atestă calitatea de interpret şi traducător autorizat în specialitatea ştiinţe juridice, emis/eliberat de autorităţile competente din statul membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene de origine sau de provenienţă şi de luare în evidenţa Ministerului Justiţiei - document scanat, datat şi semnat în prealabil / formular predefinit semnat electronicFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Adresa de recunoaștere a certificatului sau a altui document similar care atestă calitatea de interpret și traducător autorizat în specialitatea stiințe juridice și de luare în evidența Ministerului JustițieiDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordinul nr. 1054/2005 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor
2Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor
3Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire temporarăLista profesiilor reglementate din RomaniaDecizia de refuz de recunoaştere a certificatelor sau a altor documente similare care atestă calitatea de interpret şi traducător autorizat în specialitatea ştiinţe juridice şi de luare în evidenţa Ministerului Justiţiei poate fi atacată cu cerere în contencios administrativ, depusă la instanţa judecătorească competentă, potrivit legii.Cardul Profesional EuropeanPrevederile referitoare la cardul profesional european nu sunt aplicabile profesiei de interpret și traducător autorizat de către Ministerul Justiției.Procedura de recunoastere a calificarilor profesionaleA se vedea în descrierea procedurii

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.