Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Autorizare - instalaţii

Descriere procedură
Eliberare autorizaţie amplasare instalaţii în zona drumurilor judeţene, traversări şi subtraversări ale drumurilor judeţene cu instalaţii.

Observaţii:

 • Amplasamentele instalaţiilor vor fi proiectate strict în afara amprizei şi zonei de siguranţă a drumurilor judeţene.
 • Documentaţia va fi corelată cu planurile urbanistice (PUG / PUZ)  aprobate pentru zona studiată şi traseul reţelelor existente zona DJ. De asemenea, vor fi corelate cu proiectele de reabilitare / modernizare / execuţie a DJ în cazul în care amplasamentul se află pe un sector de drum în curs de reabilitare/modernizare sau în vecinătatea traseului unui viitor drum (autostrada / drum expres / variantă ocolitoare);
 • Documentaţia de avizare va fi adaptată la tipul de instalaţie proiectată.
 • Toate cotele din piesele desenate vor avea ca baza cota drumului în axă pentru cotele pe verticala şi axa drumului pentru cotele pe orizontală.
 • Se vor respecta prevederile Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 1835/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind condițiile de proiectare și amplasare a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum și amenajarea căilor de acces la drumurile publice şi O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor cu modificările şi completările ulterioare, STAS 9312/1987 - Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte, precum şi reglementările tehnice specifice în vigoare.
 • Documentaţia va fi întocmită de proiectant de specialitate şi va avea semnătura şi ştampila proiectantului în original.
 • Fiecare planşă va avea în partea dreaptă jos un cartuş care va cuprinde: numele firmei de proiectare care a întocmit proiectul, nr. de înmatriculare sau autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, nr. proiectului şi al planşei, data elaborării, numele calitatea şi semnătura de întocmit, verificat şi a şefului de proiect, în conformitate cu anexa nr. 3 la Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.


Notă: La solicitarea D.J.A.D.P. Iaşi se vor prezenta şi alte documente/planuri/detalii în afară de cele specificate la secţiunea "Documente necesare" în cazul în care situaţia o impune.

Căi de atac
În cazul unui litigiu între beneficiar şi autoritatea competentă sunt aplicabile dispoziţiile de drept comun.

Date de contact
Direcţia Judeţeanǎ de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iaşi
Adresă: B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 13, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, cod poştal: 700067
Telefon: 0232255961
Fax: 0232255960
Adresa de e-mail: contact@djadp.ro
Pagina de internet: http://www.djadp.ro
Instituţia responsabilă
Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi,Județ IASI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
10 ani
Termen de completare dosar
30 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1CerereCerere semnată şi ştampilată de beneficiar în care vor fi obligatoriu specificate: date despre firma – adresa completă, nr. telefon/fax, e-mail, nr. cont, banca la care este deschis contul, numele reprezentanţilor legali ai firmei, funcţiile acestora, numele persoanei desemnate (din cadrul firmei) să răspundă de respectarea condiţiilor din autorizaţie.Atasament-
2Memoriu tehnic

Memoriu tehnic cuprinzând:

 • descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru avizare cu referiri la amplasamentul proiectat (inclusiv drumul şi poziţii km); topografia acestuia;
 • precizarea distanţei de amplasare a instalaţiei (conducte, cabluri, cămine, staţii de pompare, etc.) faţă de axa DJ pentru fiecare sector din DJ cu specificarea zonei în care se va amplasa conducta (ampriză, zona de siguranţă, zona de protecţie);
 • modul de executare a lucrărilor şi locaţiile de depozitare a pământului rezultat din săpătură; lucrările de aducere a terenului la starea iniţială cu refacerea terasamentului cu asigurarea compactării conform STAS 2914 - Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii de calitate;
 • tipul de îmbrăcăminte rutieră a drumului;
 • amplasarea clădirilor aferente instalaţiei (staţii se pompare / epurare etc.) faţă de axa DJ cu amenajarea accesului la DJ;
 • tipul profilului transversal existent pe fiecare sector de DJ;
 • modul de asigurare a circulaţiei rutiere pe durata de execuţie a lucrărilor; semnalizarea rutieră propusă pentru reglementarea circulaţiei pe timpul execuţiei lucrării,
 • modul de executare a subtraversării prin forare sau şanţ deschis;
 • amplasarea gropilor de lansare a utilajului de forare orizontala, sprijinirea acestora;
 • materialele din care se execută conducta/ cablul, tubul de protecţie, adâncime de pozare;
 • la subtraversări adâncimea de instalare faţă de nivelul părţii carosabile în ax şi faţă de nivelul cel mai de jos al părţii carosabile;
 • amplasarea căminelor de vizitare, staţiile de pompare, staţiile de reglare / măsurare,  respectiv răsuflătorile pentru tipul de conducte;
 • măsuri de aducere a terenului la starea iniţială, după terminarea lucrărilor;
 • înălţimea şi  tensiunea liniilor electrice aeriene;
 • execuţia fundaţiilor la stâlpii de susţinere a reţelelor aeriene;
 • graficul de execuţie a lucrărilor.
Atasament-
3Plan de încadrare în teritoriuPlan de încadrare în teritoriu.Atasament-
4Plan de situaţie

Plan de situaţie la scara 1/500 care va fi întocmit pe suport topografic cu evidenţierea cotelor, pe baza planului avizat şi certificat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, privind vecinătăţile şi limitele terenului.

Planul de situaţie va cuprinde:

 • drumul judeţean şi zona drumului existentă (parte carosabilă, acostament, şanţ, trotuare, refugii / parcări, amenajări de intersecţii, spaţii verzi, plantaţie rutieră, poduri, podeţe, ziduri de sprijin, lucrări de stabilizare a versanţilor, lucrări de captare a torenţilor, parapete, borne km, borne hm, etc.);
 • instalaţia proiectată cu indicarea tipului de instalaţie,  instalaţiile existente, clădirile proiectate aferente instalaţiei (dacă este cazul), accesele la clădirile proiectate;
 • specificarea distanţelor de amplasare faţă de axa DJ pe fiecare sector, cu precizarea poziţiilor km şi metrice ale fiecărui sector (în cazul instalaţiilor aeriene vor fi precizate distanţele de la fiecare stâlp la axa DJ);
 • căminele proiectate şi cele existente, staţiile de pompare, hidranţii, cişmelele (dacă este cazul), staţiile de reglare măsurare (ptr. instalaţiile de gaze);
 • unghiul de încrucişare a instalaţiei cu axa DJ (în cazul supratraversărilor / subtraversărilor DJ);
 • varianta locală de circulaţie (eventual traseul ocolitor în localitate în cazul în care este afectată), pe care se va desfăşura circulaţia pe durata execuţiei;
 • se va indica prin săgeţi sensul de curgere a lichidelor / gazelor prin conducte; se va specifica, după caz, diametrul conductelor şi materialele din care sunt confecţionate, presiunea/tensiunea.
Atasament-
5Profiluri transversaleÎn cazul instalaţiilor subterane se vor prezenta profiluri transversale DJ la fiecare subtraversare cu indicarea: adâncimii de pozare faţă de cota inferioară a îmbrăcămintii rutiere a DJ (în secţiunea subtraversării) şi faţă de cota fundului şanţului de scurgere a apelor,  a diametrelor instalaţiei şi a tubului de protecţie, a lungimii tubului de protecţie, distanţele de la elementele geometrice ale DJ la cămine, poziţia căminelor de forare, răsuflători, priza de potenţial, etc.Atasament-
6Profiluri transversaleÎn cazul instalaţiilor aeriene se vor prezenta profiluri transversale DJ la fiecare supratraversare cu indicarea distanţelor de la stâlpi la axa DJ, a gabaritului vertical faţă de cota superioară a DJ.Atasament-
7Profiluri transversaleProfiluri transversale DJ în dreptul fiecărui stâlp existent sau proiectat (la instalaţiile aeriene).Atasament-
8Planşe cu detaliiDetalii pentru fundaţiile stâlpilor.Atasament-
9Planşe cu detaliiDetalii de amplasare în zona podurilor /podeţelor (vedere în plan, vedere laterală şi profil transversal), a zidurilor de sprijin sau a lucrărilor de stabilizare a versanţilor, a lucrărilor de captare torenţi, drenuri, etc.Atasament-
10Profiluri transversaleProfiluri transversale DJ pentru fiecare sector caracteristic (cu aceeaşi configuraţie a profilului şi aceeaşi distanţă de la instalaţie la axa DJ), se va specifica pentru care sector de drum judeţean este valabil profilul; se va specifica distanţa de la instalaţia proiectată la elementele geometrice ale DJ; pe fiecare profil vor fi figurate instalaţiile existente, instalaţiile   proiectate, tranşeele în care va fi amplasată instalaţia.Atasament-
11Planşe cu detalii de execuţieDetalii de execuţie a sprijinirilor gropilor de lansare - ieşire a utilajului de forare.Atasament-
12Planşe cu detalii de execuţieDetalii pentru sprijiniri.Atasament-
13Planşe cu detalii de execuţieDetalii de execuţie a căminelor de vizitare şi răsuflătorilor, după caz.Atasament-
14Profiluri transversaleProfiluri transversale DJ în dreptul fiecărui cămin proiectat.Atasament-
15Profiluri transversaleProfiluri transversale în zona podurilor/podeţelor cu specificarea distanţelor de amplasare a instalaţiei proiectate faţă de elementele constructive ale podurilor/podeţelor.Atasament-
16C.I.Copie după actul de identitate a persoanei responsabile cu respectarea condiţiilor din autorizaţie.Document scanat-
17Certificat de urbanismCertificat de urbanism (copie).Document scanat-
18Certificat de înregistrare fiscalăCertificat de înregistrare fiscală a firmei – beneficiarul investiţiei (copie).Document scanat-
19Certificat de înmatriculareCertificat de înmatriculare a firmei (copie).Document scanat-
20Avizul Serviciului RutierAvizul Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi în cazul în care execuţia lucrărilor afectează circulaţia rutieră şi presupune restricții de circulație pe drumul judeţean.
Document scanat-
21Autorizaţie ANRE/ANRGAutorizaţia emisă de ANRE/ANRG pentru proiectarea instalaţiilor de gaze/electrice.Document scanat-
22Acte de proprietateActele de proprietate asupra imobilului, cartea funciară vizată de ONRC.Document scanat-
23Aviz de racordAvizul de racord din partea deţinătorului instalaţiei la care se face racordul.Document scanat-
24Acord prealabilAcordul prealabil emis de DJADP Iaşi în cazul în care acesta a fost obţinut.Document scanat-
25Punct de vederePunctul de vedere de la firma de consultanţă / proiectare a lucrărilor de modernizare/reabilitare a DJ în cazul în care amplasamentul se află pe un sector de drum în curs de reabilitare/modernizare sau în vecinătatea traseului unui viitor drum (autostradă / drum expres / variantă ocolitoare).Document scanat-
26Notă de constatareNota de constatare întocmită de Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi în urma verificării documentaţiei şi a condiţiilor de amplasare din teren (dacă este cazul).
Document scanat-
27Tabel sinteză amplasamentTabel sinteză cu precizarea amplasamentului instalaţiei cuprinzând sectoarele din DJ, distanţa de amplasare a instalaţiei / căminelor / stâlpilor faţă de axa DJ pe fiecare sector în parte, locul de amplasare (ampriză, zona de siguranţă), lungimea de amplasare în zona de siguranţă / lungimea de amplasare în ampriză (pentru conducte şi cabluri amplasate subteran sau aparent); tabelul va fi semnat de către beneficiar; tabelul sinteză va fi corelat obligatoriu cu planurile de situaţie şi cu profilurile transversale.Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Autorizaţie de amplasare lucrări în zona drumului public Document-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, republicata privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentrurealizarea locuintelor
2LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (republicată) privind calitatea în construcţii
3Ordonanta Guvernului nr. 43/1997
4Privind aprobarea Regulamentului general de urbanism
5ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
6AND 600-2010: Normativ pentru amenajarea intersecţiilor la nivel pe drumuri publice
7NORME TEHNICE din 30 august 2017 privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale
8ORDIN nr. 1293 din 30 august 2017 pentru aprobarea Normelor privind amplasarea şi exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.