Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Autorizare - construcţii

Descriere procedură
Eliberare autorizaţie amplasare construcţii, obiective economice, amenajări intersecţii în zona drumului şi amenajare acces la drumul judeţean.

Observaţii:

 • Se vor respecta distanţele de amplasare a obiectivelor economice care generează un trafic suplimentar, faţă de marginea părţii carosabile a drumului judeţean, în afara localităţilor, de minim 30 m, în conformitate cu art. 47, alin. 1 din O.G. 43/1997 cu modificările şi completările ulterioare. Prin construcţii care generează trafic suplimentar se au în vedere unităţi productive, complexe comerciale, depozite angro, unităţi tip show-room, obiective turistice, cartiere rezidenţiale, parcuri industriale, precum şi orice alte obiective şi/sau construcţii asemănătoare în care se desfăşoară activităţi economice.

 • La întocmirea documentaţiei se respecta prevederile O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 1835/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind condițiile de proiectare și amplasare a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum și amenajarea căilor de acces la drumurile publice, HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de urbanism, Normativului privind amenajarea intersecţiilor, indicativ AND 600/2010, standardelor SR 1848/1/2/3 – 2011, SR 1848/7 – 2015, STAS 1848/5-82 privind semnalizarea rutieră.

 • Documentaţia va fi corelată cu planurile urbanistice (PUG / PUZ) aprobate pentru zona studiată şi cu avizele eliberate pentru accesele la drumul judeţean.

 • Documentaţia întocmită de către un proiectant de specialitate drumuri va avea semnătura şi ştampila în original, a proiectantului şi a verificatorului de proiecte atestat.

 • Fiecare planşă va avea în partea dreaptă jos un cartuş care va cuprinde: numele firmei de proiectare care a întocmit proiectul, nr. de înmatriculare sau autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, nr. proiectului şi al planşei, data elaborării, numele calitatea şi semnătura de întocmit, verificat şi a şefului de proiect, în conformitate cu anexa nr. 3 la Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

Notă: La solicitarea D.J.A.D.P. Iaşi se vor prezenta şi alte documente/planuri/detalii în afară de cele specificate la secţiunea "Documente necesare" în cazul în care situaţia o impune.
Căi de atac
În cazul unui litigiu între beneficiar şi autoritatea competentă sunt aplicabile dispoziţiile de drept comun.

Date de contact
Direcţia Judeţeanǎ de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iaşi
Adresă: B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 13, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, cod poştal: 700067
Telefon: 0232255961
Fax: 0232255960
Adresa de e-mail: contact@djadp.ro
Pagina de internet: http://www.djadp.ro
Instituţia responsabilă
Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi,Județ IASI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
10 ani
Termen de completare dosar
30 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1CerereCerere semnată şi ştampilată de beneficiar în care vor fi obligatoriu specificate: date despre firmă – adresa completă, nr. telefon/fax, e-mail, nr. cont, banca la care este deschis contul, numele reprezentanţilor legali ai firmei, funcţiile acestora, numele persoanei desemnate (din cadrul firmei) să răspundă de respectarea condiţiilor din autorizaţie, regimul juridic al terenului.Atasament-
2Memoriu tehnic

Memoriu tehnic de prezentare a lucrării propuse care va cuprinde:

 • situaţia existentă;
 • încadrarea terenului în Planul Urbanistic General aprobat de către D.J.A.D.P. Iaşi;
 • soluţia proiectată, descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru avizare cu referiri la amplasament (inclusiv drumul şi poziţia km), topografia acestuia;
 • descrierea activităţii obiectivului;
 • traficul atras (evaluarea tipului traficului atras şi nr. de vehicule în ora de vârf);
 • prezentarea soluţiei de acces la drumul judeţean, amplasarea clădirilor faţă de elementele geometrice ale drumului judeţean;
 • structura rutieră adoptată pentru amenajarea drumului de acces / drumului lateral / colector (după caz);
 • studiu de trafic (capacitate de circulaţie, nivelul de serviciu) în cazul complexelor comerciale;
 • modul de soluţionare a continuităţii scurgerii apelor pluviale în lungul drumului judeţean în zona obiectivului şi a intersecţiei;
 • modul de colectare şi deversare a apelor pluviale şi uzate din incintă;
 • tipul profilului transversal existent;
 • semnalizarea rutieră existentă şi cea propusă pentru reglementarea circulaţiei în noile condiţii, proiectată în conformitate cu SR 1848/1/2/3 – 2011, SR 1848/7 – 2015, STAS 1848/5-82;
 • structura sistemului rutier pentru accesul proiectat; se va adopta un sistem rutier echivalent cu cel aferent drumului judeţean;
 • modul de iluminare a intersecţiei, pe timpul nopţii, dacă este cazul;
 • situaţia plantaţiei rutiere;
 • prezentarea elementelor geometrice ale drumului colector sau a drumului de servitute, dacă este cazul;
 • modul de asigurare a circulaţiei rutiere pe durata de execuţie a lucrărilor, poziţia km a drumului colector (dacă este cazul);
 • distanţele de vizibilitate pe drumul judeţean în zona intersecţiei acestuia cu drumul de acces;
 • calculul numărului locurilor de parcare, în conformitate cu HG 525/1996.
Atasament-
3Plan de încadrare în zonăPlan de încadrare în zonă pe care va fi marcată locaţia terenului.Atasament-
4Plan de situaţie

Plan de situaţie la scara 1/500 care va fi întocmit pe suport topografic cu evidenţierea cotelor, pe baza planului avizat şi certificat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, privind vecinătăţile şi limitele terenului.

Planul de situaţie va cuprinde:

 • parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism, vecinătăţile în lungul drumului judeţean de o parte şi cealaltă a obiectivului (în lungul drumului judeţean pe ambele părţi ale acestuia) pe o lungime de 100 m, cu figurarea tuturor acceselor / clădirilor / drumului colector (specificare dimensiuni şi distanţe);
 • intersecţiile drumului colector cu drumul judeţean (dacă este cazul);
 • clădirile proiectate şi cele existente, amplasamentul pompelor de carburanţi / copertinei / rezervoarelor  (în cazul staţiilor de distribuţie carburanţi), dimensiunile, denumirile şi destinaţiile fiecărui corp de clădire, împrejmuirea, distanţele de la axa drumului judeţean la construcţii, împrejmuiri, rezervoare carburanţi, pompe de livrare carburanţi; se va specifica distanţa de la limita de proprietate până la axa drumului judeţean şi până la marginea îmbrăcăminţii rutiere;
 • soluţia de acces la drumul judeţean prin acces direct / prin drum lateral /prin drum de servitute / colector, etc.;
 • accesele pietonale şi carosabile din incinta proprietăţii, trotuare, schema curenţilor de trafic, soluţia de amenajare a accesului rutier la drumul judeţean;
 • poziţiile kilometrice şi metrice ale terenului şi a accesului la drumul judeţean;
 • sistematizarea verticală a terenului;
 • semnalizarea rutieră existentă şi cea propusă (verticală şi orizontală) pentru reglementarea circulaţiei în noile condiţii;
 • spaţiile de parcare în conformitate cu HG 525/1996;
 • sistemul de colectare şi deversare a apelor din incintă, fosa septică, separatorul de hidrocarburi, etc.;
 • pe planul de situaţie se va prezenta o simulare a traseului cisternei de alimentare cu carburanţi a rezervorului (în cazul staţiilor de carburanţi), precum şi a traseului vehiculelor lungi care utilizează serviciile obiectivului.
Atasament-
5Plan de situaţiePlan de situaţie cu sistematizarea verticală a incintei, reţeaua de canalizare şi separatorul de hidrocarburi.Atasament-
6Profiluri transversaleProfiluri transversale ale drumului judeţean la scara 1/100 (1/50) în dreptul intersecţiei (în ax şi benzile de circulaţie aferente accesului) şi amenajărilor cu indicarea structurii sistemului rutier propus pentru noul acces/drum lateral, sistemul de asigurare a continuităţii apelor pluviale în lungul drumului judeţean, elementele geometrice ale drumului judeţean, cote teren, cote proiect, declivităţi, insula denivelată, distanţe de la elementele geometrice ale drumului judeţean la clădirile proiectate, etc.Atasament-
7Profiluri transversaleProfiluri transversale prin drumul colector (dacă este cazul).Atasament-
8Planşe cu detalii de executieDetalii pentru sistemele de asigurare a scurgerii apelor pluviale în lungul drumului.Atasament-
9Planşe cu detalii de execuţieDetalii pentru sistemul rutier aferent accesului cu racordările aferente la drumul judeţean.Atasament-
10Acord prealabilAcordul prealabil emis de D.J.A.D.P. Iaşi în cazul în care acesta a fost obţinut.Document scanat-
11Avizul Serviciului RutierAvizul Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi.Document scanat-
12C.I.Copie după actul de identitate a persoanei responsabile cu respectarea condiţiilor din autorizaţie.Document scanat-
13Acte de proprietateActe de proprietate / concesiune / închiriere a terenului/ comodat însoţit de planurile cadastrale vizate de Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.Document scanat-
14Certificat de urbanismCertificat de urbanism.Document scanat-
15Actele societăţiiActele societăţii: certificat de înmatriculare, certificat de înregistrare fiscală, statut, hotărâre.Document scanat-
16Referatul verificatorului de proiecteReferatul verificatorului de proiecte atestat pentru cerinţele - A4, B2, D - conform Legii 10/1995 şi Ordinului MLPTL nr. 777/2003.Document scanat-
17Hotărâre de Consiliu LocalHotărârea Consiliului Local de aprobare a PUZ/PUG.Document scanat-
18Punct de vederePunctul de vedere de la firma de consultanţă / proiectare a lucrărilor de modernizare / reabilitare a drumului judeţean în cazul în care amplasamentul se află pe un sector de drum în curs de reabilitare / modernizare sau în vecinătatea traseului unui viitor drum.Document scanat-
19Declaraţii notarialeDeclaraţii notariale (după caz) privind acordul deţinătorilor de terenuri învecinate pentru executarea drumurilor colectoare pe terenul proprietate.Document scanat-
20Declaraţie notarialăDeclaraţia notarială prin care solicitantul acordă permisiunea pentru executarea drumului colector şi utilizarea  acestuia de către proprietarii de terenurilor învecinate.Document scanat-
21AcordAcordul deţinătorului/administratorului drumului lateral (dacă este cazul).Document scanat-
22FotografiiFotografii digitale relevante din zona drumului judeţean şi a obiectivului proiectat; numele fotografiei va fi DJ şi poziţia km şi sensul de circulaţie pe DJ (drumul judeţean).Fotografie-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Autorizaţie de amplasare lucrări în zona drumului public Document-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, republicata privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentrurealizarea locuintelor
2LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (republicată) privind calitatea în construcţii
3Ordonanta Guvernului nr. 43/1997
4Privind aprobarea Regulamentului general de urbanism
5ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
6AND 600-2010: Normativ pentru amenajarea intersecţiilor la nivel pe drumuri publice
7NORME TEHNICE din 30 august 2017 privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale
8ORDIN nr. 1293 din 30 august 2017 pentru aprobarea Normelor privind amplasarea şi exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor
9ORDIN nr. 1296 din 30 august 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor
10ORDIN nr. 1298 din 30 august 2017 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind proiectarea și dotarea parcărilor noi, a locurilor de oprire și staționare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localităților

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.