Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Acord prealabil - construcţii

Descriere procedură
Eliberare acord prealabil pentru amplasarea şi/sau execuția de lucrări în zona drumurilor judeţene pentru construcții (inclusiv accese, refugii auto, parcări, depozite, hale, stații de distribuție carburanți, fabrici, vulcanizări, spălătorii auto, hoteluri, moteluri, popasuri turistice, spaţii comerciale, magazine, parcări, locuințe, garaje, anexe gospodărești, etc.).
Documentaţia depusă pentru eliberarea acordului prealabil va fi întocmită, semnată şi verificată de un inginer de specialitate (inginer de drumuri), şi vizată de un verificator proiecte drumuri atestat M.L.P.A.T.

Căi de atac
În cazul unui litigiu între beneficiar şi autoritatea competentă sunt aplicabile dispoziţiile de drept comun.

Date de contact
​Direcţia Judeţeanǎ de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iaşi
B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 13, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, cod poştal: 700067
Telefon: 0232255961
Fax: 0232255960
Adresa de e-mail: contact@djadp.ro
Pagina de internet: http://www.djadp.ro

Instituţia responsabilă
Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi,Județ IASI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
10 ani
Termen de completare dosar
30 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1C.I. sau C.U.I.Copie după actul de identitate al beneficiarului, în cazul persoanelor fizice, sau copie a certificatului unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice sau a celor fizice înmatriculate.Document scanat-
2Certificat de urbanism
Copie a Certificatului de Urbanism,  cu termen de valabilitate, eliberat de organele competente pentru lucrările solicitate în cerere (obiective noi) sau autorizația de construire şi procesul verbal de recepție la finalizarea lucrărilor (obiective existente*).
* în cazul obiectivelor existente se va atașa şi somația pentru intrarea în legalitate primită din partea administratorului drumului;
Document scanat-
3Proces verbal de constatare pe terenProces verbal de constatare pe teren, încheiat de către Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi (dacă este cazul).Document scanat-
4Acte de proprietate (sau contract închiriere, comodat, locațiune, concesionare)Copie a actelor de proprietate (sau contract închiriere, comodat, locațiune, concesionare) pentru terenul pe care se executa lucrarea.Document scanat-
5Punct de vedere privind modul în care terenul este sau nu afectat de lucrările prevăzute a se executaDacă amplasamentul este pe un sector de drum în/sau în curs de reabilitare, sau în vecinătatea traseului unui drum viitor drum, se va obține punctul de vedere al proiectantului şi consultantului, privind modul în care terenul este sau nu afectat de lucrările prevăzute a se executa în cadrul viitorului proiect.Document scanat-
6Memoriu tehnic de prezentare a lucrării

Memoriu de prezentare al lucrării, din care să rezulte:

 1. poziția kilometrică şi metrică a amplasamentului în cadrul drumului judeţean;
 2. descrierea sumară a construcțiilor din incintă (existente şi proiectate), a activităţii ce urmează a se desfășura, cu implicații asupra traficului rutier (traficul estimat generat de obiectiv);
 3. descrierea amenajării accesului la drumul judeţean, care se va realiza conform prevederilor “Normativului 600/2010 privind amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumurile publice”, în următoarele variante: a) racordare simplă la drumul judeţean (în cazul obiectivelor amplasate între indicatoarele de intrare/ieșire în/din localitate); b) cu benzi de accelerare şi decelerare (în cazul obiectivelor amplasate în afara indicatoarelor de intrare/ieșire în/din localitate); c) în cazul în care terenul a fost introdus prin P.U.Z. în intravilan, dar el nu se află între indicatoarele rutiere de intrare şi ieșire în/din localitate, amenajarea accesului la drumul judeţean se va realiza cu benzi suplimentare de circulație, respectiv de accelerare şi decelerare.
 4. modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale în lungul drumului judeţean, în zona accesului şi în incintă;
 5. modul de colectare şi deversare a apelor pluviale şi uzate;
 6. modul de asigurare a semnalizării rutiere aferente obiectivului (semnalizarea verticală conform STAS 1848-1/2011 şi semnalizarea orizontală, conform STAS 1848-7/2015);
 7. modul de asigurare a locurilor de parcare (conform anexei 5 din H.G. 525/1996);
 8. detaliu de sistem rutier pentru acces/refugiu (echivalent cu cel al drumului judeţean);
 9. precizarea modului de circulaţie pietonală.
Atasament-
7Plan de încadrare în zonăPlan de încadrare în zonă, la o scara convenabilă (1:2000), vizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pe care se va evidenţia amplasamentul.Atasament-
8Plan de situație

Plan de situație la scara 1:500, original, în care se vor figura:

 • traseul existent al drumului cu toate elementele geometrice, vecini pe o distanţă de 100 m stânga-dreapta şi vis-a-vis faţă de poziția kilometrica la care se dorește amplasarea obiectivului;
 • amenajarea accesului la drumul judeţean, la marginea platformei drumului judeţean (în cazul în care se prevede insula de separare a fluxurilor de circulație aceasta trebuie sa fie din bordură denivelată şi separată de partea carosabilă prin marcaj de interzicere);
 • amplasamentul construcțiilor (existente şi propuse), cu precizarea distanţei faţă de axa şi marginea părții carosabile a drumului judeţean;
 • amplasamentul împrejmuirii, sau al limitei de proprietate, distanţa acestora faţă de axa drumului judeţean;
 • modul de organizare a circulației (desfășurarea traficului) în incintă;
 • spațiul desemnat pentru parcare, cu figurarea locurilor şi dimensiunile acestora;
 • semnalizarea verticală şi orizontală aferentă accesului, care trebuie sa fie corelate.
Soluția de amenajare la drumul judeţean se va corela, dacă este cazul, cu cea de la obiectivele avizate în zona sau care sunt în curs de avizare (corelarea se va realiza şi în intravilan, prin identificare la faţa locului, dacă nu există situația înregistrată a acceselor).
Atasament-
9Modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale în lungul drumului judeţeanPlanşă cu modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale în lungul drumului judeţean, în zona accesului şi în incintǎ.Atasament-
10Profile transversaleProfile transversale, în dreptul accesului şi al construcțiilor cu specificarea distanţelor faţă de axul drumului judeţean.Atasament-
11Detaliu de sistem rutierPlanşă cu detaliu de sistem rutier pentru acces/refugiu (echivalent cu cel al drumului judeţean).Atasament-
12AvizeAlte avize de la unităţi de proiectare, dacă este cazul, în funcție de prevederile de modernizare ale drumului.Document scanat-
13Referat privind verificarea de calitateVerificatorul atestat M.L.P.A.T. va întocmi un referat privind verificarea de calitate la cerințele A4, B2 şi D2 ale proiectului.Document scanat-
14Cerere

Cerere semnată de beneficiar în care vor fi obligatoriu specificate: numele complet, adresa completă, nr. telefon/fax, e-mail.

Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Acord prealabilDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, republicata privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentrurealizarea locuintelor
2LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (republicată) privind calitatea în construcţii
3Ordonanta Guvernului nr. 43/1997
4Privind aprobarea Regulamentului general de urbanism
5ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
6AND 600-2010: Normativ pentru amenajarea intersecţiilor la nivel pe drumuri publice
7NORME TEHNICE din 30 august 2017 privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale
8ORDIN nr. 1293 din 30 august 2017 pentru aprobarea Normelor privind amplasarea şi exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor
9ORDIN nr. 1296 din 30 august 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor
10ORDIN nr. 1298 din 30 august 2017 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind proiectarea și dotarea parcărilor noi, a locurilor de oprire și staționare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localităților

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.