Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Aviz de principiu - construcţii fără acces rutier în drumul judeţean

Descriere procedură
Eliberare aviz pentru amplasare construcţii, locuinţe şi împrejmuiri în zona drumurilor judeţene (fără cale de acces rutier în drumul judeţean). Documentaţia pentru avizare va fi prezentată şi va avea semnătura şi ştampila proiectantului în original. Fiecare planşă va avea în partea dreaptă jos un cartuş care va cuprinde: numele firmei de proiectare care a întocmit proiectul, nr. de înmatriculare sau autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, nr. proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura de întocmit, verificat şi a şefului de proiect, în conformitate cu anexa nr. 3 la Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare. La întocmirea documentaţiei se vor respecta prevederile O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1835/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind condițiile de proiectare și amplasare a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum și amenajarea căilor de acces la drumurile publice, H.G. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare, SR 1848/1/2/3 – 2011, SR 1848/7 – 2015, STAS 1848/5-82 privind semnalizarea rutieră.

Căi de atac
În cazul unui litigiu între beneficiar şi autoritatea competentă sunt aplicabile dispoziţiile de drept comun.

Date de contact
Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi
B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 13, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, cod poştal: 700067
Telefon: 0232255961
Fax: 0232255960
Adresa de e-mail: contact@djadp.ro
Pagina de internet: http://www.djadp.ro
Instituţia responsabilă
Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi,Județ IASI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
10 ani
Termen de completare dosar
30 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Memoriu tehnicMemoriu tehnic conţinând date generale: descrierea situaţiei existentă în teren, încadrarea terenului în Planul Urbanistic General, prezentarea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru avizare cu referiri la amplasament (inclusiv drumul şi poziţia km), topografia acestuia, precizarea distanţei dintre limita de proprietate faţă de marginea îmbrăcăminţii rutiere, respectiv faţă de axa drumului judeţean, suprafaţa terenului.Atasament-
2Plan de încadrare în teritoriuPlan de încadrare în teritoriu pe care va fi marcată locaţia terenului.Atasament-
3Plan de situaţiePlan de situaţie la scara 1/500 pe care se vor reprezenta: parcela cadastrală, clădirile proiectate şi cele existente, denumirile şi destinaţiile fiecărui corp de clădire, împrejmuirea, accesele carosabile din incinta proprietăţii, accesul la drumul judeţean (pietonale şi carosabile), distanţele de la axa drumului judeţean la clădiri şi împrejmuire, sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor.Atasament-
4C.I. sau C.U.I.Copie după actul de identitate al beneficiarului, în cazul persoanelor fizice, sau copie a certificatului unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice sau a celor fizice înmatriculate.Document scanat-
5Certificat de urbanismCertificat de urbanism (copie)
Document scanat-
6Acte de proprietate şi planuri cadastraleCopiile actelor de proprietate / concesiune / închiriere a terenului şi ale planurilor cadastrale vizate de Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.Document scanat-
7CerereCerere semnată de beneficiar în care vor fi obligatoriu specificate: numele complet, adresa completă, nr. telefon/fax, e-mail.
Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Aviz de principiuDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, republicata privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentrurealizarea locuintelor
2LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (republicată) privind calitatea în construcţii
3Ordonanta Guvernului nr. 43/1997
4Privind aprobarea Regulamentului general de urbanism
5ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
6AND 600-2010: Normativ pentru amenajarea intersecţiilor la nivel pe drumuri publice
7NORME TEHNICE din 30 august 2017 privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale
8ORDIN nr. 1293 din 30 august 2017 pentru aprobarea Normelor privind amplasarea şi exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor
9ORDIN nr. 1298 din 30 august 2017 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind proiectarea și dotarea parcărilor noi, a locurilor de oprire și staționare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localităților

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.