Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Recunoașterea titlurilor de calificare de fizioterapeut dobândite într-un alt Stat Membru UE , într-un stat aparținând SEE sau în Confederația Elvețiană

Descriere procedură

INFORMARE! 
Colegiul Fizioterapeuților din România nu poate fi ținut responsabil pentru implementarea RGDP (Regulamentul nr. 679/2016) la nivelul sistemului informatic - Punctul de Contact Unic electronic (accesibil prin portalul www.edirect.e-guvernare.ro) gestionat de Agenția pentru Agenda Digitală a României (AADR).

Solicitanții sunt rugați ca înainte de a iniția o solicitare să consulte Termenii și condițiile de utilizare ale portalului  - Punctul de Contact Unic electronic, care se regăsesc în josul paginii sau la următorul link: https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/termenisiconditii.aspx, precum și secțiunea privind Protecția datelor personale, care se regăsește în josul paginii sau la următorul link: https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/DetaliiCookies.aspx


Recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie obţinute într-un alt stat membru al Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană are în vedere facilitarea dreptului de stabilire şi accesul titularului la profesia de fizioterapeut pe teritoriul României.
Exercitarea profesiei se face după obţinerea calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România (CFZRO), a autorizaţiei de liberă practică însoţite de avizul anual, ca urmare a recunoaşterii calificării

Prezenta procedură nu se aplică în cazul exercitării temporare sau ocazionale a activităţilor profesionale în România de către fizioterapeuţii stabiliţi într-un alt stat membru. Prin execpție, se aplică pentru prima prestare de servicii în situaţia în care CFZRO decide ca fizioterapeutul prestator să susţină o probă de aptitudini.
Descriere procedură:

  • În termen de o lună de la data înregistrării, CFZRO notifică solicitantul, confirmând primirea dosarului şi, după caz, solicitând completarea cu documentele lipsă. 
  • În termen de maxim 3 luni de la notificare, solicitantul are obligația de a completa dosarul cu toate documentele solicitate. În cazul în care solicitantul nu respectă termenul de completare, la expirarea acestuia, CFZRO clasează dosarul şi notifică solicitantul în scris în acest sens. În termen de 120 de zile de la depunerea dosarului complet, CFZRO analizează formarea și experiența profesională a solicitantului și formulează propunerea, temeinic justificată, cu privire la  modul de soluționare a cererii, respectiv :
a) Recunoașterea calificării fără aplicarea de măsuri compensatorii. În baza acestei propuneri, Președintele CFZRO emite decizia de recunoaștere a calificării.

b) Recunoașterea calificării cu măsuri compensatorii. Această propunere precum și  diferențele curriculare stabilite de CFZRO, bibliografia aferentă și respectiv durata stagiului de adaptre se aprobă de către Președintele CFZRO, și se comunică solicitantului în termenul de 120 de zile mentionat.  In cazul în care solicitantul optează pentru sustinerea unei probe de aptitudini, data de susțnere se stabilește de comun acord cu acesta,  într-un termen de maxim 6 luni de la data aprobării de către președinte a recunoașterii calificării cu măsuri compensatorii.

Presedintele CFZRO emite decizia de recunoaștere a calificării în baza documentelor care atestă efectuarea măsurii compensatorii de către solicitant. 

În ambele situații, decizia de recunoaștere a calificării se comunică solicitantului și colegiului teritorial  de domiciliu a acestuia, în vederea obținerii autorizației de liberă practică și a avizului anual.

CFZRO poate efectua schimb de informaţii prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne a Uniunii Europene conform procedurilor de cooperare administrativă, aşa cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/983 al Comisiei din 24 iunie 2015 privind procedura de eliberare a cardului profesional european şi aplicarea mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

Căile de atac: Solicitantul poate contesta, conform dreptului comun, deciziile CFZRO la instanţele judecătoreşti competente, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Date de contact: Colegiul Fizioterapeuților din România 
Sediu social: Str. Slt. Al. Borneanu, nr.10-16, et.1, ap.3, sector 6, București
Sediu lucrativ (punct de lucru): Str. Drumul Sării nr. 2, sector 6, București
E-mail: secretariat@cfizio.ro

Registrele/bazele de date cu privire la prestatori și servicii, gestionate de către CFZRO se regăsesc pe site-ul oficial al organizației profesionale, la următorul link: https://colegiulfizioterapeutilor.ro/regitrul-unic-al-fizioterapeutilor/ 

Procedura privind Recunoașterea titlurilor de calificare de fizioterapeut dobândite într-un alt Stat Membru UE , într-un stat aparținând SEE sau în Confederația Elvețiană se regăsește și pe site-ul oficial al organizației profesionale, la următorul link:

Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către CFZRO se regăsesc pe site-ul oficial, la următorul link: https://colegiulfizioterapeutilor.ro/protectia-datelor/
Instituţia responsabilăColegiul Fizioterapeutilor din Romania,Județ BUCURESTIModalitate prestareNational si transfrontalierTimp de soluţionare120 zile calendaristiceTermen de arhivare50 aniTermen de completare dosar90 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare10 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Dovada cetăţeniei/identităţii titularului
O copie a paşaportului sau a cărţii de identitate şi, după caz:

(i)copia certificatului de căsătorie sau orice alt document relevant, în caz de schimbare a numelui, în situaţia în care pe documente apar nume diferite;

(ii)copie a certificatului de naştere sau a altui document care să indice locul naşterii dacă pe paşaport sau pe cartea de identitate acesta nu figurează;

(iii)pentru solicitanţii care nu sunt cetăţeni ai unui stat membru UE: copie a unui document care să ateste calitatea de membru de familie al unui cetăţean din UE a titularului sau statutul de refugiat sau de rezident pe termen lung într-un stat membru al UE al acestuia sau orice alte dovezi relevante care să demonstreze că titularul ar putea beneficia de drepturile conferite de UE în cazul deţinerii cărţii albastre a UE;
Document scanat-
2Documente care atestă formarea în profesia de fizioterapeut şi competenţele profesionale dobândite de solicitant
(i)Copia documentelor care atestă formarea, respectiv a titlurilor oficiale de calificare care asigură accesul la profesia de fizioterapeut atestată în statul membru UE emitent, dovada experienţei profesionale a titularului;

(ii)Copia documentelor suplimentare despre durata şi conţinutul formării: programa de studiu, foaia matricolă, suplimentul la diplomă sau alte documente de studii privind durata totală a studiilor, disciplinele studiate/numărul de ore alocate fiecărei discipline şi, după caz, proporţia/raportul dintre pregătirea/ instruirea teoretică şi cea practică.

(iii)Copia documentelor privind efectuarea altor cursuri de formare relevante: dovada participării la programe de dezvoltare profesională continuă, la seminare şi alte cursuri de formare şi învăţare pe tot parcursul vieţii;

(iv)Copia documentelor privind experienţa profesională:

1.Dacă solicitantul a obţinut calificarea de fizioterapeut într-un stat membru în care profesia sau formarea nu este reglementată, va depune documente care să ateste faptul că a dobândit o experienţă profesională de fizioterapeut de cel puţin un an sau pe o perioadă echivalentă, în cazul normei de lucru parţiale (reprezentând durată globală echivalentă cu normă redusă în cei 10 ani anteriori într-un alt stat membru ce nu reglementează respectiva profesie şi care deţin unul sau mai multe titluri de calificare emise de un alt stat membru care nu reglementează profesia respectivă) şi care să precizeze clar activităţile profesionale efectuate. Aceste acte doveditoare pot include un certificat eliberat de o autoritate competentă, o adeverinţă de salariat, fişe de salariu sau alte documente relevante, cu condiţia ca acestea să identifice în mod clar activităţile în cauză;

2.dacă solicitantul a obţinut calificarea de fizioterapeut într-un stat din afara UE, acesta va depune un document care să ateste faptul că a dobândit o experienţă profesională de fizioterapeut de cel puţin 3 ani şi care să precizeze clar activitatea profesională efectuată. Acest document trebuie să fie eliberat de autoritatea competentă din statul membru UE care a efectuat prima recunoaştere a titlului de calificare menţionat;
Document scanat-
3dovada stării bune de sănătate a solciitantuluiun certificat medical care să ateste sănătatea fizică sau mintală/psihică, eliberat de un medic sau de o autoritate competentă din statul membru de origine sau de provenienţăDocument scanat-
4dovada de asigurare pentru greşeli profesionalecopie a certificatului eliberat de băncile, inclusiv de societăţile de asigurare din statul membru de origine sau de provenienţă prin care se atestă că titularul este asigurat împotriva riscurilor pecuniare care decurg din răspunderea profesională, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în România, precum şi cu reglementările privind termenii şi extinderea acestei garanţiiDocument scanat-
5dovada achitării taxei de evaluare şi analizare a dosaruluiDovada de plată a taxei de evaluare şi analizare a dosarului, stabilită prin Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România, cu modificările ulterioare.

Cuantum taxă: 200 lei
Cont: RO58BRDE410SV97037454100, BRD-Groupe Societe Generale
Document scanat-
6dovada onorabilităţii/bunei reputaţii a solcitantului
(i)dovezi emise de statul membru de origine sau provenienţă privind caracterul onorabil, moral sau absenţa unei situaţii care suspendă ori interzice exercitarea profesiei în caz de eroare profesională gravă, respectiv un document care să ateste lipsa unor suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori a unor condamnări penale;

(ii)dacă autorităţile din ţara de origine a solicitantului nu eliberează aceste documente, CFZRO acceptă o declaraţie pe propria răspundere, legalizată de o autoritate competentă sau de un notar;
Atasament semnat electronic-
7Traduceri autorizate în limba românăTraducerile în limba română a documentelor eliberate de Statul Membru de origine sau proveniență, (altul decât România) cu excepția pașaporului/cărții de identitate, efectuate de către un traducător autorizat.
Documente:
- certificatul de căsătorie sau orice alt document relevant, în caz de schimbare a numelui, în situaţia în care pe documente apar nume diferite
- documentele menționate la punctele 2, 3, 4, 5 și 6
Atasament semnat electronic-
8Cerere TipCererea trebuie să aibă toate rubricile completate.Formular predefinit semnat electronic

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Adresă de comunicare a deciziei de recunoaștere a calificării de fizioterapeutDocument fizic si document semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr. 229 din 17 noiembrie 2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România
2Directiva 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale
3LEGE privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
4Hotărârea Consiliului național al CFZRO nr. 21 din 9 martie 2020 privind aprobarea Metodologiei pentru recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană
5Hotararea Consiliului național nr. 7/2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei pentru recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană, aprobate prin Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 21/2020

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de fizioterapeut este reglementată în România prin Legea nr. 229/2016. Nu se regăsește în lista profesiilor reglementate din Legea nr. 200/2004.Cardul Profesional EuropeanProcedura de card profesional european este disponibilă pentru profesia de fizioterapeut. Mai multe informații regăsiți accesând următorul link: https://colegiulfizioterapeutilor.ro/card-profesional-european/Procedura de recunoastere a calificarilor profesionaleConform procedurii descrise.

Servicii conexe

Nr. Crt.InstituțieProcedurăFlux anterior
Colegiul Fizioterapeutilor din RomaniaÎnscriere în CFZRO (obținerea autorizației de liberă practică)

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.